اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

محورهاي كنگره:
راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش علوم انساني

- علوم مديريت و كارآفريني
- اقتصاد ،بازرگاني و حسابداري
- ميراث فرهنگي و گردشگري
- علوم تربيتي و روانشناسي
- علوم فرهنگي و  هنري
- حقوق و علوم سياسي
- آموزش و پرورش
- علوم اسلامي

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش فني و مهندسي
- مهندسي معماري و شهرسازي
- مهندسي كامپيوتر و IT
- مهندسي برق و  مكانيك
- مهندسي مواد و معدن
-مهندسي نفت و گاز
- مهندسي صنايع
- مهندسي عمران
- مهندسي انرژي

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش علوم پايه
-جغرافيا و  برنامه ريزي
- ژئوفيزيك و هواشناسي
- ادبيات و زبان‌شناسي
- شيمي و فيزيك
- رياضيات و آمار
- تاريخ و فلسفه
-زيست‌شناسي
- زمين شناسي
 
راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش كشاورزي
- مهندسي كشاورزي
- مهندسي منابع طبيعي
- علوم باغباني و فضاي سبز
- علوم خاك و آبخيزداري
-علوم و صنايع غذايي
- مهندسي محيط زيست
- علوم دام طيور
-بيوتكنولوژي 

 توسعه در نگاه ويژه نظام اسلامي از ديگاه مقام معظم رهبري:
-  مدل توسعه مبتني بر افزايش ثروت ملي
-  طراحي مدل توسعه مبتني بر آموزه هاي فرهنگي
-  توسعه توام با علم و اقتدار علمي
-  رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني
 - توسعه و عزت ملي
-  ارتقاء علمي مديريت ها

نظرات