سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران

سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران

محورهاي كنگره:

حسابرسان داخلي و فاصله انتظارات
حسابرسي داخلي، راهبري شركتي و ريسك
كيفيت حسابرسي داخلي
حسابرسي داخلي در بخش عمومي
حسابرسان داخلي خبره و كارآمدي سازماني
معرفي چارچوب جديد رويه هاي حرفه اي بين المللي حسابرسي داخلي ( IPPF) و تغييرات آن در سال ۲۰۱۵
اصول محوري در حسابرسي داخلي
رويه هاي اخلاقي و كرداري حسابرسي داخلي
استانداردهاي حسابرسي داخلي
رهنمود هاي اجرايي حسابرسي داخلي
رهنمودهاي تكميلي حسابرسي داخلي
جايگاه سازماني حسابرس داخلي و تاثير آن بر استقلال و اثربخشي حسابرسي داخلي
نقش حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي
گواهينامه هاي حرفه اي و كارآمدي سازماني حسابرسي داخلي
خدمات اطمينان بخشي مبتني بر ريسك در حسابرسي داخلي
نقش مشاوره اي حسابرسي داخلي در كارآمدي سازماني و بهبود فرآيندها
شكاف ديدگاه بين حسابرسان داخلي، مديران عامل، اعضاي هيات مديره و مراجع نظارتي
تاثير تعامل حسابرسان داخلي با كميته هاي حسابرسي و اثربخشي حسابرسي داخلي
بازاريابي درون سازماني براي خدمات حسابرسي داخلي
حسابرسان داخلي خبره در ايران: جايگاه، صلاحيت و كاركرد
ضرورت حضورحسابرسان داخلي خبره در مديريت واحدهاي حسابرسي
لزوم آموزش حسابرسي داخلي در دانشگاه هاي ايران
چارچوبي براي آموزش هاي حرفه اي در حسابرسي داخلي
نقش حسابرسان داخلي در حفاظت از اطلاعات مشتريان
COSO 2013و حسابرسي داخلي
حسابرسان داخلي و كشف تقلب
جرايم سايبري و حسابرسي داخلي
حسابرسي داخلي و استراتژي بنگاه
نقش حسابرسان داخلي در ارزيابي ريسك
حسابرسي داخلي و فناوري اطلاعات
كاركردهاي حسابرسي داخلي در ايران
چارچوبي براي برون سپاري خدمات حسابرسي داخلي
هزينه، منفعت ايجاد واحد حسابرسي داخلي در سازمان هاي دولتي

 

نظرات