هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

محورهاي همايش:

- ناوگان

- زيربنا و تاسيات

-مديريت ترافيك و بهره برداري

-مديريت و اقتصاد حمل و نقل

- حمل و نقل چند وجهي

نظرات