اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

محورهاي همايش:

- تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري

- استاندارد هاي حسابداري ايران؛ چالش ها، ويژگي ها و معايب و راه هاي ارتقاء

- حسابداري، بانكداري و ماليه ي اسلامي

- ضرورت و راه كارهاي تحول در برنامه هاي درسي رشته حسابداري

- نقش حسابداري و حسابرسي در ارتقاي سلامت نظام اداري 

-حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي

عوامل موثر بر جذب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي

- سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه

نظرات