اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)

اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)

محورهاي همايش:

 مباني نظري معماري ايراني- اسلامي
 - جايگاه معماري ايراني- اسلامي در عصر حاضر
- امكان تحقق پذيري معماري اسلامي در عصر حاضر
- نقد نظريه هاي معماري اسلامي
- نقد  آثار معماري با رويكردهاي زندگي ايراني- اسلامي
- تأثير فلسفه اسلامي در معماري ايراني- اسلامي
- شهر اسلامي و هويت فرهنگي و معنوي و ساحت قدسي انسان
- جايگاه معماري ايراني- اسلامي در شهر شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت(ع)

 ضوابط و مقررات و معماري ايراني- اسلامي
- بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي معماري ايراني- اسلامي
- بررسي ضوابط و مقررات شهرداري ها و طرح هاي فرادست در معماري ايراني- اسلامي
- بررسي ضوابط و مقررات حفظ ميراث فرهنگي در معماري ايراني- اسلامي
- بررسي مقررات و ضوابط ساختماني بر اساس الگوهاي معماري ايراني- اسلامي در شهر شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت(ع)

كالبد معماري ايراني- اسلامي
- بررسي تطبيقي معماري عصر حاضر با ويژگي هاي معماري ايراني- اسلامي (امنيت، حريم، آسايش، اشرافيت و ...)
- بررسي معيارهاي كالبدي- فضايي معماري ايراني- اسلامي در مسكن شهري
- بررسي معيارهاي كالبدي- فضايي معماري ايراني- اسلامي در مسكن روستايي
 - مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئينات در معماري ايراني- اسلامي
 - بررسي نحوه استفاده از تكنولوژي مدرن در معماري ايراني- اسلامي
- كالبد معماري ايراني- اسلامي در شهر شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت(ع)

جايگاه معماري در شهر ايراني- اسلامي
- سيماي شهر ايراني- اسلامي
- بررسي تطبيقي مولفه هاي توسعه پايدار در معماري ايراني- اسلامي
- تأثير حفظ آثار و بافت هاي ارزشمند تاريخي در احياي ارزش هاي معماري ايراني- اسلامي
- گردشگري و معماري ايراني- اسلامي
- جايگاه شهر شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت(ع) در صنعت گردشگري 

نظرات