همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

رشد و شكوفايي ملت‌ها در بستر پيشرفت علوم و توسعه امكانات آموزشي و فرهنگي آن جامعه است. يادگيري از مهمترين بخشهاي زندگي هر فرد است كه حتي زماني كه به آن فكر نمي‌كنيم هم اتفاق مي‌افتد. با تاملي در فضاهاي آموزشي كشور به خوبي مي‌توان متوجه ناخوانايي اين فضاها از طرف مخاطب اصلي آنها شد. شايد اولين و مهمترين عنصري كه در خوانايي فضاي آموزشي مطرح است مطابقت آن فضا با روح آموزش مي‌باشد.

متاسفانه اين امر كمتر در فشاهاي آموزشي مدرنيستي حال حاضر ايران ديده مي شود. اين عدم خوانايي باعث از بين رفتن حس تعلق به فضا كه يكي از اركان ايجاد خلاقيت در معماري است، مي شود كه تاثيرات عميقي را در پس زمينه نسل‌هاي آينده‌ساز جامعه خواهد گذاشت. نوع نگاهي كه در دهه‌هاي اخير به طراحي محيط‌هاي آموزشي شده است تنها توجه به بر آوردن نياز آموزشي جامعه از نظر كمي و نيازهاي دروني آن و آنچه درون آن اتفاق مي افتد معطوف مي باشد. اين امر باعث فاصله گرفتن اين محيط‌ها از هويت افراد و تعريف آن به صورت يك واحد مستقل و منقطع از مشاركت‌هاي اجتماعي شده است.

رشد چشمگير جمعيتي نياز كمي مدارس و دانشگاه‌ها باعث شد كه به ابعاد كيفي و ساير كاركردهاي آنها پرداخته نشود، اما امروزه باتوجه به كاهش ميزان رشد جمعيت جوان كشور مي‌بايست در روند طراحي فضاهاي آموزشي مطالعات زير بنايي بيشتري انجام شود .بدين منظور موسسه مديريت دانش شباك به همراهي دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد 13 تهران در نظر دارد همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي را در تاريخ 9 آذر 94 برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

محور اصلي     
-معماري، روانشناسي و فلسفه آموزش    
-فضاهاي آموزشي پايدار    
-ديدگاه‌هاي نوين در طراحي فضاهاي آموزشي    
-طراحي داخلي فضاهاي آموزشي    
-طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
-فضاهاي آموزشي خلاق    
-ديگر موضوعات مرتبط    
-فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
-معماري ايراني-اسلامي و فضاهاي اموزشي    
-طراحي معماري فضاهاي آموزشي و كودكان    
-مسائل فني در طراحي فضاهاي آموزشي    
-جامعه، فرهنگ و فضاهاي آموزشي    

 

محورهاي فرعي همايش

محور فرعي  -   محور اصلي     
روانشناسي ياد گيري و ارتباط آن‌ با معماري   -   معماري، روانشناسي و فلسفه آموزش    
رابطه دوسويه محيط كالبدي و رفتار   -   معماري، روانشناسي و فلسفه آموزش    
تاثير محيط آموزشي بر يادگيري و آموزش   -   معماري، روانشناسي و فلسفه آموزش    
روانشناسي محيطي و فضاهاي آموزشي    -  معماري، روانشناسي و فلسفه آموزش    
مباني و روند طراحي محيط‌هاي آموزشي    -  معماري، روانشناسي و فلسفه آموزش    
شناخت الگوهاي پايداري در مدارس سنتي ايران   -   فضاهاي آموزشي پايدار    
فضاهاي آموزشي انعطاف پذير   -   فضاهاي آموزشي پايدار    
معماري همساز با اقليم محيط‌هاي آموزشي   -   فضاهاي آموزشي پايدار    
نقش فضاهاي آموزشي در تعاملات اجتماعي و فرهنگي   -   فضاهاي آموزشي پايدار    
تكنولوژي ساخت و مصالح نوين در محيط‌هاي آموزشي  -    ديدگاه‌هاي نوين در طراحي فضاهاي آموزشي    
مدارس اجتماعي و راهكارهاي جديد آموزشي   -    ديدگاه‌هاي نوين در طراحي فضاهاي آموزشي    
محيط آموزشي و ساختمان‌هاي هوشمند   -   ديدگاه‌هاي نوين در طراحي فضاهاي آموزشي    
ديدگاه‌هاي آموزشي نوين و معماري   -   ديدگاه‌هاي نوين در طراحي فضاهاي آموزشي    
فرآيند طراحي داخلي محيط‌هاي يادگيري  -   طراحي داخلي فضاهاي آموزشي    
طراحي صنعتي، مبلمان و دكوراسيون و ارتباط آن با معماري داخلي محيط‌هاي يادگيري  -  طراحي داخلي فضاهاي آموزشي    
بازسازي واحدهاي آموزشي، پتانسيل‌ها و چالش‌ها    -  طراحي داخلي فضاهاي آموزشي    
نقش معماري داخلي و دكوراسيون در محيط‌هاي يادگيري   -   طراحي داخلي فضاهاي آموزشي    
تحليل كالبدي و فضايي اجزا تشكيل دهنده فضاهاي آموزشي    -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
شناسايي عوامل تاثيرگذار محيطي بر خلاقيت دانشجويان و دانش‌آموزان   -   فضاهاي آموزشي خلاق    
بررسي الگوهاي رفتاري مختلف در محيط‌هاي آموزشي    -  فضاهاي آموزشي خلاق    
رابطه طراحي و چگونگي انگيزش  -   فضاهاي آموزشي خلاق    
فضاهاي آموزشي مطلوب از ديدگاه روانشناسي   -  فضاهاي آموزشي خلاق    
ديگر موضوعات مرتبط با معماري فضاهاي آموزشي  -  ديگر موضوعات مرتبط    
معماري فضاهاي آموزشي و محيط زيست  -  فضاهاي آموزشي پايدار    
معماري مدارس  -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
معماري مهدكودك‌ها، كودكستان و خانه كودك  -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
معماري دانشكدها و دانشگاه‌ها  -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
معماري مراكز تحقيقاتي-آموزشي -   طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
امنيت و كاهش آلودگي در فضاهاي آموزشي  -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي    
مكانيابي فضاهاي آموزشي   - فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
مطلوبيت مكاني و سازگاري محيط‌هاي آموزشي  -  فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
انطباق كاربري آموزشي در برنامه‌ريزي و طراحي شهري  -  فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
مقياس مجتمع آموزشي و مكانيابي آن در شهر -   فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
استانداردهاي فضايي و جمعيتي در طراحي مدارس و فضاهاي دانشگاهي -   فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
امنيت و مديريت بحران‌هاي شهري و نقش محيط‌هاي آموزشي-    فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
امنيت و مديريت بحران‌هاي شهري و نقش محيط‌هاي آموزشي  -  فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
نقش فضاهاي آموزشي در محيط‌هاي شهري  -  فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
فضاهاي آموزشي، اجتماع‌پذيري و هويت شهري -   فضاهاي آموزشي و شهرسازي    
شناخت معماري مدرسه ايراني   - معماري ايراني-اسلامي و فضاهاي اموزشي    
كاربرد الگوهاي معماري ايراني-اسلامي در طراحي فضاهاي آموزشي   - معماري ايراني-اسلامي و فضاهاي اموزشي    
الگوهاي كالبدي و غيركالبدي مدارس ايراني اسلامي  -  معماري ايراني-اسلامي و فضاهاي اموزشي    
نمادها و نشانه‌ها و هويت اسلامي در مدارس سنتي ايران   - معماري ايراني-اسلامي و فضاهاي اموزشي    
بوم‌گرايي و نقش آن در معماري مدارس و محيط‌هاي آموزشي گذشته و حال  -  معماري ايراني-اسلامي و فضاهاي اموزشي    
روانشناسي كودك و فضاهاي آموزشي   - طراحي معماري فضاهاي آموزشي و كودكان    
ويژگي‌هاي معماري فضاهاي آموزشي براي گروه‌هاي مختلف كودكان  -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي و كودكان    
ارگونومي كودكان در محيط‌هاي آموزشي  -  طراحي معماري فضاهاي آموزشي و كودكان    
طبيعت و فضاي بازي در طراحي فضاهاي آموزشي    طراحي معماري فضاهاي آموزشي و كودكان    
تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در فضاهاي آموزشي  --  مسائل فني در طراحي فضاهاي آموزشي    
سازه و مقاوم سازي فضاهاي آموزشي  -  مسائل فني در طراحي فضاهاي آموزشي    
سبك‌سازي و پيش ساخته سازي در فضاهاي آموزشي -   مسائل فني در طراحي فضاهاي آموزشي    
نقش فضاهاي آموزشي در پايداري اجتماعي  -  جامعه، فرهنگ و فضاهاي آموزشي    
مشاركت عمومي در توسعه فضاهاي آموزشي -   جامعه، فرهنگ و فضاهاي آموزشي    
هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي و محيطهاي آموزشي -   جامعه، فرهنگ و فضاهاي آموزشي    
علوم تربيتي و روانشناسي و فضاهاي آموزشي  -  جامعه، فرهنگ و فضاهاي آموزشي

نظرات