نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر

نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر

محورهاي همايش:

 توزيع انرژي الكتريكي
- كاهش تلفات توزيع انرژي الكتريكي
- توليد پراكنده و انرژي هاي پاك
- اتوماسيون شبكه هاي توزيع
- شبكه­ هاي هوشمند
- مديريت مصرف بار

 تاسيسات و انرژي
- استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در تاسيسات ساختماني و شهري
- مميزي انرژي در ساختمان ها و تاسيسات شهري
- بازيافت انرژي در تاسيسات ساختماني و شهري
- سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي غيرفعال (Passive)
- كاهش مصرف انرژي در فرايند ساخت ساختمان

تكنولوژي و انرژي
- استفاده از مصالح و مواد پيشرفته در ساختمان­ها در جهت كاهش مصرف انرژي
- نقش فناوري ها و سيستم هاي نوين ساختماني در كاهش مصرف انرژي
- فناوري هاي نوين ساخت و كاهش مصرف انرژي
- هوشمندسازي تاسيسات ساختماني و شهري
- انرژي و شهرهاي آينده

 مديريت و برنامه ريزي انرژي
- مديريت و برنامه ريزي انرژي در صنعت ساختمان و پروژه هاي شهري
- نقش و پتانسيل بخش خصوصي در توسعه انرژي هاي تجديدپذير
- نقش سياست هاي دولت در توسعه هوشمند سازي تاسيسات ساختماني و شهري
- بررسي نقش رسانه­ها در آگاهي رساني و آموزش اصلاح الگوي مصرف انرژي
- نقش ITدر مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي
 - فرهنگ و تاثيرآن بر چگونگي مصرف انرژي

انرژي و معماري
- معرفي، تحليل و بررسي پروژه هاي موفق معماري پايدار در معماري بومي و سنتي ايران
- بررسي تجارب داخلي و خارجي در طراحي و اجراي پروژه هاي موفق پايدار
 - نقش اقليم در شكل دهي فضاهاي معماري با رويكرد كاهش مصرف انرژي
- الگوهاي معماري و شهرسازي بومي و اقليمي در مديريت مصرف انرژي
- راهكارهاي طراحي معماري ساختمان در كاهش مصرف انرژي
- معماري، محيط زيست و انرژي هاي پاك

 

نظرات