پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

محورهاي كنفرانس:

-ارتقاء بهره وري انرژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي براي رسيدن به توسعه پايدار
-نقش نيروگاه هاي بازيافت و ذخيره انرژي - توليد همزمان – توربين هاي انبساطي در بهره وري انرژي
-نقش آينده انرژي هاي تجديدپذير در توسعه پايدار
-پيلهاي سوختي و سوختهاي زيستي و آينده مصرف سوختهاي مدرن
-استفاده از پسماندهاي شهري، بيومس و ضايعات كشاورزي در توليد انرژي
-نگهداشت انرژي با اصلاح مصرف آب و حامل هاي انرژي در كشاورزي و صنعت
-اهداف جهاني توسعه پايدار و نقش ذخاير آب
-نقش مصرف و توليد انرژي و تلاشهاي جهاني براي مبارزه با  تغييرات اقليمي
-اكتشاف، استخراج، حمل و . . . در معادن آينده
-ساختمان هاي سبز و بهره وري انرژي براي توسعه پايدار
-حقوق معاملات نفت و گاز و انرژي هاي نو و رژيم حقوقي ميادين مشترك   

نظرات