اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه

اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه

اهداف همايش:

-   مباني ، نظريه ها ، و روشهاي سياستگذاري
-   مرور تجارب گذشته و الگوهاي موفق در ايران و جهان
-   چالشهاي موجود در مديريت و برنامه ريزي
-   آينده پژوهي رويدادها و بررسي روند نقش نخبگان در تحولات فرهنگي جامعه
-    تدوين و يا ارتقا الگوي مناسب بر اساس شاخصهاي اسلامي و بومي
-   شناسايي نقش نخبگان در زمينه هاي توسعه فرهنگي
-  ارزيابي و تعيين وضعيت موجود و مطلوب و خلاهاي كاركردي وظرفيتهاي در دسترس
-  بررسي اهداف ، خط مشي ها ، ماموريتها و برنامه هاي استراتژيك نهادها و سازمانهاي فرهنگي ، اجتماعي
-  جامعه شناسي مخاطبان نخبگان و تحليل نياز انها
-  تحليل ابعاد اقتصادي و فرهنگي در نقش افريني نخبگان در جامعه
-  برسي نقش نخبگان در ارتقاء سرمايه اجتماعي
-  بررسي نقش نخبگان در توليد و باز توليد فرهنگي جامعه
-  نقش نخبگان در تحولات فرهنگي در جريانهاي فرهنگي نوظهور

نظرات