کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

محورهاي كنفرانس:

چالش هاي اكولوژي محيط(معماري،منظر،شهرسازي ومحيط زيست)
-ارتباط انسان با طبيعت
-حقوق زيست محيطي
-توسعه پايدار درمعماري،منظر وشهرسازي
- انرژي هاي نو
-معماري وشهرسازي پايدار
-مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
- طراحي همساز با اقليم ومصرف انرژي
- ارزيابي زيست محيطي پروژه ها
- سوانح طبيعي
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-معماري وشهرسازي و محيط زيست پايدار
-محيط ،شهرسازي ومعماري
-شهرسازي،امنيت شهري ورواني در محيط
-وساير ايده ها در زمينه معماري،منظر،شهرسازي ومحيط
-شهرسازي،معماري ومديريت محيط زيست
-مديريت زيست محيطي در شهرها
-محيط زيست وتوسعه پايدار
-روش هاي مديريت زيست محيطي در شهرها وروستاها
-وساير ايده هاي نوين در اين زمينه...
 

چالش هاي جهاني شدن(معماري،منظر،شهرسازي وجهاني شدن)
- معرفي و ارزيابي دستاوردهاي جهاني
- تئوري هاي نوين
-روزآمد كردن استانداردها
- تجارب جهاني طراحي معماري ، منظر و  شهري
-معماري وشهرسازي نوين جهاني
-سبك هاي معماري وشهرسازي جهان
-شهرنشيني نوين در ايران وجهان
-سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايداردرجهان
-شهرها وسيستم هاي نوين جهاني مديريت شهري
-شناخت موانع و محدوديتها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
-حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
-شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
-تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
-وساير ايده هاي نوين در اين زمينه....
  
چالش هاي بومي گرايي(معماري وشهرسازي بومي)
-مطالعات  تاريخي درمعماري وشهرسازي
- حفاظت و مرمت ابنيه و بافت ها
- بهسازي و نوسازي بافت
- سازه هاي سنتي
-ناپايداري شهر و عوامل موثر
-توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
-الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
-المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
-برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-معماري وشهرسازي بومي وامنيت رواني
-مصالح بومي ومعماري همساز با اقليم
-معماري، منظر و شهرسازي ايراني
-وسايرايده هاي نوين در زمينه معماري وشهرسازي بومي...
 

چالش هاي  هويت(معماري،منظر،شهرسازي وهويت)
-آسيب شناسي هويت 
- بحران هويت
-معماري،منظر وهويت ايراني
-معماري اسلامي وهويت
-معماري،شهرسازي وهويت درشهرها
-تعاريف، مفاهيم، مولفه ها و ابعاد تشكيل دهنده هويت
-تبلور هويت در سيما و منظر شهري
-ارزش هاي بومي و عناصر طبيعي و هويت شهر
-معماري مدرنيته و هويت شهري
-نقش هويت در آموزش طراحي معماري و شهرسازي
-انسان، هويت، معماري و شهرسازي
-راهكارهاي ارتقاي هويت به وسيله معماري و شهرسازي
-هويت و حس تعلق مكاني در عرصه ها و فضاهاي عمومي و همگاني
-هويت ايراني- اسلامي و نقش آن در معماري و شهرسازي پايدار
-نمادها و المان هاي شهري و هويت ايراني- اسلامي
-عوامل هويت بخش بافتهاي فرسوده و تاريخي شهر
-حفظ هويت شهري در بهسازي بافت هاي فرسوده
-بررسي و شناخت عناصر هويتي شهرهاي ايران
-تأثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
-تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ و هويت شهري
-گردشگري، هويت شهري و ميراث فرهنگي
-شاخص هاي هويت بخشي در شهرهاي ﺟﺪﻳﺪ
-وسايرايده ها در زمينه معماري،منظر،شهرسازي وهويت
 

چالش هاي آموزش(آموزش درمعماري،منظر وشهرسازي)
-آموزش فرارشته اي
-روش هاي  طراحي و تحقيق ميان دانشي
-مراكز آموزشي و عدم كنترل كيفيت آنها
-ناهماهنگي محتوا و اهداف آموزشي در مراكز آموزش معماري در كشور
-نقد سيستم هاي آموزشي معماري ،منظر و شهرسازي
-آسيب شناسي آموزش علمي در مراكز آموزشي
-معضلات مربوط به ورود دانشجو به دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري
-معضلات خروج دانشجو از دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري
-آموزش و رايانه - شيوه ها و مكاتب آموزش
-روش هاي نوين آموزشي درمعماري،منظر وشهرسازي
-وساير ايده هاي نوين دراين زمينه...
 

چالش هاي اقتصادي
-صنعت ساخت و ساز
- ساخت و ساز ارزان 
-توسعه گردشگري
-ساخت وساز بومي
-ساخت وسازهاي نوين درجهان
-مديريت پروژه وساخت بهينه
-اصول مديريت ساخت
-ساخت وساز اقتصادي
-وساير ايده هاي نوين ...
 

چالش هاي تكنولوژيك
-فناوري هاي نوين 
-روش هاي پيشرفته ساخت
-كيفيت مصالح وساخت وساز
-معماري وساخت پايدار
-آسيب شناسي و اصلاح روش هاي اجرا
-وساير ايده هاي نوين....
 

 چالش هاي طراحي محيط
-طراحي و كامپيوتر
-ضوابط و مقررات ملي ساختمان
-معيارهاي طراحي روزآمد براي كاربري هاي گوناگون
- طراحي براي سالمندان
-طراحي براي كودكان
-طراحي براي معلولين
- طراحي پژوهي
  

چالش هاي حقوقي
-  حقوق معماري
-حقوق شهري
- قوانين و مقررات شهرسازي
- آموزش شهروندي
- اخلاق شهروندي
- شهروند الكترونيك
- عدالت محيطي
-وسايرايده هاي نوين
 
چالش هاي  ارتباط هنر و محيط زندگي
- معماري و سينما
- شهر و سينما
- ادبيات
-گرافيك شهري
- گرافيك محيطي
-وساير ايده هاي نوين


محورهاي آزاد:
-هرنوع ايده در زمينه معماري،منظر وشهرسازي ومحيط زيست 

نظرات