همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی

همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی

اهداف همايش:

- ارتقاي سطح علمي دانشجويان در حوزه مالي و حسابداري
-بهبود وضعيت كسب و كار در سطح استان مازندران
- افزايش سطح آگاهي بخش صنايع استان جهت كاهش بهاي تمام شده
- حركت در جهت اقتصاد مقاومتي طبق فرمايشات امام خامنه اي
- نهادينه كردن بحث خودكفايي در حوزه صنايع با كمك تكنيك هاي حسابداري و مالي
- بهبود وضعيت صنايع و شركت هاي توليدي كوچك با كمك تكنيكهاي نوين حسابداري بهاي تمام شده
- ارتقاي سطح علمي دانشگاهيان در حوزه حسابداري بهاي تمام شده
- كمك به روحيه پژوهش مداري دانشگاهيان در حوزه مالي و حسابداري
- تلاش در جهت بهبود دانش تأمين مالي شركت هاي سهامي

 

محورهاي همايش:

-نقش بازار پول در توسعه و نوآوري مالي
-نقش نوآوري هاي مالي در توسعه و تعميق بازارهاي مالي
-نوآوري هاي مالي و بحران مالي
-زير ساختارهاي بازار مالي و توسعه مالي
-توسعه مالي و متغيرهاي كلان اقتصادي
-نوآوري هاي مالي و توسعه اقتصادي
-نقش نوآوري ها و توسعه مالي در تحقق اقتصاد مقاومتي
-ابزارهاي تأمين مالي اسلامي در توسعه مالي
نقش ابزارهاي مشتقه در توسعه بازارهاي مالي

 

نظرات