اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

محورهاي همايش:

علوم مديريت:
-     مديريت دولتي
-     مديريت بازرگاني
-     مديريت صنعتي
-     مديريت آموزشي
-     مديريت اجرايي
-     مديريت ورزشي
-     مديريت استراتژيك
-     مديريت رسانه اي
-     مديريت تكنولوژي
- مديريت فناوري اطلاعات
- مديريت شهري
- مديريت امور فرهنگي
- مديريت مالي
- مديريت كارآفريني
- مديريت MBA
- مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
- مديريت محيط زيست
- مديريت ريسك
- مديريت انرژي
- مديريت و برنامه ريزي
- مديريت بحران
- مديريت و توسعه پايدار
-  مديريت جهانگردي
-  مديريت كتابخانه اي
-  مديريت اماكن متبركه مذهبي
 

برنامه ريزي:
-    برنامه ريزي گردشگري
-    برنامه ريزي و آمايش سرزمين
-    برنامه ريزي طراحي و مديريت
-    برنامه ريزي شهري
-    برنامه ريزي روستايي
-    برنامه ريزي منطقه‌اي
-    برنامه ريزي و آمايش سرزمين
-    برنامه ريزي توسعه اقتصادي
-    برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي
-مديريت تصميم گيري و سياستگذاري

 

آموزش:
-    تحقيقات آموزشي
-    برنامه ريزي درسي
-    آموزش عالي
-    مديريت آموزشي
-    كيفيت آموزشي
-    تكنولوژي آموزشي
-    فناوري اطلاع رساني آموزشي
-    آموزش بهداشتي و صنعتي
-    آموزش كشاورزي و صنايع غذايي
-    برنامه ريزي آموزشي
-   آموزش و پرورش تطبيقي
-   آموزش و بهسازي منابع انساني

 استاندارد سازي
-    استاندارد صنايع شيميايي و پتروشيمي
-    استاندارد درصنايع غذايي و كشاورزي
-    استاندارد صنعت برق و الكترونيك
-    استاندارد درصنعت ساختمان
-    استاندارد در صنعت خودروسازي و نيرو محركه
-    استاندارد شيميايي مديريت و كيفي
-    استاندارد وسايل و تجهيزات پزشكي
-    استاندارد تجهيزات آموزشي
-   استاندارد در صنعت حمل و نقل
-   استاندارد در صنايع نساجي
-   استاندارد در مواد مصرفي
-   استاندارد در بخش محيط زيست و انرژي

نظرات