اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

اهداف همايش:

-آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته در علوم ورزشي.
-راه اندازي دبيرخانه دائمي همايش و دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران.
- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهاي مختلف.
-جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي مرتبط به اهميت  علوم ورزشي و تربيت بدني در جامعه.
- اشاعه ي فرهنگ گرايش به ورزش ، تناسب و سلامت اندام در  علوم ورزشي و تربيت بدني كشور.
-ارائه راهبردها و راهكارهاي چگونگي رسيدن به جامعه اي سالم.

 

محورهاي همايش:

 مديريت ورزشي
-مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
-مديريت اوقات فراغت ورزشي و تفريحي
-مديريت راهبردي و سازمان‌هاي ورزشي
-مديريت رسانه ‌هاي ورزشي
-مديريت رويدادهاي ورزشي
-مديريت بازاريابي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي
-قلب و عروق و تنفس
-بيوشيمي و متابوليسم ورزشي
-فيزيولوژي علمي عضلاني
- فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
-فيزيولوژي ورزشي  فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
-فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض
-فيزيولوژي ورزشي كاربردي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي       
-حركات اصلاحي
-امداد ورزشي
-تربيت بدني ويژه

رفتار حركتي    
-رشد حركتي
-يادگيري حركتي
-آموزش تربيت بدني

محورهاي ويژه
-اسلام و تربيت بدني
-فرهنگ در ورزش
-اخلاق ورزشي
-بيومكانيك ورزشي
-روانشناسي ورزشي

 

 

نظرات