سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

محورهاي كنفرانس:

 

مديريت بحران هاي شهري و روستايي
توسعه ايمني در كلانشهرها
توسعه امداد ونجات در محيط هاي شهري و روستايي
مديريت سيلاب هاي شهري
تاب آوري شهري
نقش شهرداري ها و دهداري ها در مديريت بحران مردم محور درحوادث

  
نقش بيمه در كاهش آسيب پذيري
بيمه، ارتقاء فرهنگ ايمني در حوادث غير مترقبه
بيمه، ارتقاء كيفي پروژه هاي عمراني
بيمه، كاهش آسيب هاي اجتماعي و رواني
بيمه هاي كشاورزي و نقش آن در جبران خسارات فاجعه آميز
بيمه هاي كشاورزي و مشاركت در طرحهاي كاهنده خسارت
بيمه ، مديريت ريسك و توسعه همه جانبه

 
نقش مقاوم سازي در كاهش آسيب پذيري
مقاوم سازي تاسيسات زيربنايي و شريانهاي حياتي
مقاوم سازي ساختمانهاي مهم(بيمارستانها و مدارس)
فناوري هاي نوين در مقاوم سازي
مقاوم سازي اجزاء غير سازه اي
ارزيابي سيستم هاي مقاوم لرزه اي
مقاوم سازي در بافت هاي فرسوده
 

فناوري هاي نوين
كاربرد فناوري هاي ارتباطات
كاربرد فناوري هاي ارتباطات ماهواره ايي در مديريت بحران
نقش بانك ها و نرم افزار هاي اطلاعاتي در مديريت بحران
نقش صنايع مخابرات و اطلاع رساني  در مديريت بحران
كاربرد فناوري هاي نوين امداد و نجات و اطفاء حريق در شرايط بحراني
كاربرد فناوري هاي نوين و تله مديسين در سلامت در بلايا

 

نظرات