اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی

اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی

همايش ملي مديريت پسماند و فاضلاب صنعتي، بيمارستاني و دارويي با تمركز بر دو حوزه كلي فعاليت خواهد كرد. حوزه اول صنايعي همچون صنايع نفت و گاز، پالايشگاهي، پتروشيمي‌، فلزي، رنگ، شوينده‌، سلولزي، نساجي، غذايي و  ديگر صنايعي از اين دست مي ‌باشد. حوزه دوم متمركز بر صنايع دارويي و نيز بيمارستان‌ها مي‌باشد. به دليل كمتر مورد توجه قرار گرفتن حوزه دوم شوراي سياست‌گذاري همايش تصميم گرفت تا براي تاكيد بيشتر، اين بخش به عنوان حوزه‌اي مجزا و نه در كنار ساير گزينه‌ها ديده شود و بدين ترتيب در عنوان همايش نيز "دارويي و بيمارستاني" در كنار "صنعتي" قرار گرفت.

 
محورهاي همايش:

-شناسايي و طبقه بندي و معرفي عوامل آلودگي در پسماندها و فاضلاب ها
-معضلات عدم تصفيه مناسب فاضلاب‌هاي صنعتي، بيمارستاني و دارويي
-بررسي وضعيت موجود نحوه دفع پسماندها و فاضلاب‌ها و پساب‌هاي صنعتي، بيمارستاني و دارويي در ايران
-آثار تخليه فاضلاب هاي صنعتي، بيمارستاني و دارويي به شبكه فاضلاب شهري
-راهكارها و فناوري‌هاي مهندسي سبز در جهت كاهش نشر
-راهكارها و فناوري‌هاي تصفيه و امحا در جهت حذف
-راهكارها و فناوري‌هاي Zero Emission در جهت تبديل و يا بازيافت/بازچرخاني
-فناوري‌هاي نوين: فناوري‌هاي زيستي، فناوري‌هاي نانو، فناوري‌هاي ترموشيميايي، فناوري‌هاي فيزيكوشيميايي
-روشهاي نوين آناليز و ارزيابي مواد آلوده و مضر در فاضلاب، پساب و پسماند
-نرم‌افزارهاي حوزه مديريت پسماندها و فاضلاب ها و نمونه هاي موردي
-مديريت، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در تفكيك، جمع آوري، انتقال و دفع اصولي پسماندها
-قوانين، مقررات و آيين نامه‌هاي ملي و بين المللي
-استانداردهاي مرتبط، استانداردسازي و مطالعات تطبيقي
-فرهنگ، آموزش عمومي و مشاركت‌هاي مردمي
-راهكارها و مدل هاي اقتصادي در مديريت پسماند و فاضلاب

نظرات