کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

اهداف كنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترويج دانش مديريت استراتژيك
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه مديريت پيرامون توسعه و بكارگيري تكنيك هاي مديريت استراتژيك
-تبيين اهميت استراتژي و ترغيب سازمان ها و شركت ها به توجه خاص به مديريت استراتژيك
-معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مديريت استراتژيك

 

محورهاي كنفرانس:

محورهاي اصلي:
-رهبري، تصميم گيري، هوشمندي و تفكر استراتژيك
- استراتژي هاي رقابت و همكاري
- مديريت استراتژيك در شركت هاي چند كسب و كاره و هلدينگ
- استراتژي سرمايه انساني، دارايي هاي نامشهود و سازمان يادگيرنده
- استراتژي تكنولوژي، نوآوري، كارآفريني و مدل كسب و كار
- مديريت استراتژيك در عمل: همراستاسازي، پياده سازي، ارزيابي و مباحث رفتاري استراتژي
- حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي

  محورهاي ويژه:
- تجارب و چالش هاي مديريت استراتژيك در صنعت خدمات مالي
- تجارب و چالش هاي مديريت استراتژيك در آموزش عالي
- تجارب و چالش هاي مديريت استراتژيك در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

 

نظرات