پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی

پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی

اهداف كنفرانس:

- معرفي، بيان اهميت و چالش هاي رشته مديريت اجرايي
- اتخاذ رويكردي جامع نگر به حل چالش هاي پيش رو  در حوزه مديريت كلان كشور
- گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مديريت اجرايي كلان  و اداره كشور 
- افزايش عمق تفكر مديريتي در دستگاه هاي اجرايي دولتي  و خصوصي
- فراهم نمودن بستر تبادل نظر و تضارب آرا براي نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان در حوزه مديريت اجرايي
- شناسايي موضوعات و نيازهاي پژوهشي متناسب با نيازهاي واقعي و اجرايي در كشور
- ارتقاء و توسعه و ترويج مديريت اجرايي در كشور
- معرفي آخرين دستاوردها و تجربيات علمي، پژوهشي و كاربردي در حوزه مديريت اجرايي

 

محورهاي كنفرانس:

چالش هاي مديريت اجرايي در كشور 

 مديريت اجرايي در دوران ركود و پساركود

 چالش ها و دغدغه هاي پيش روي بنگاه ها در ايران
   - نظام كنترل و نظارت در اجرا
   - چالش هاي اجرايي بنگاه هاي كوچك و متوسط
   - چالش هاي اجرايي هلدينگ ها و بنگاه هاي مادر

 مديريت اجرايي و الگوهاي نوين كسب وكار
   - چالش هاي اجرايي و راهبري استارت آپ ها 
   - مباحث اجرايي مدل هاي نوين كسب وكار
   - مباحث اجرايي ائتلاف ها و شبكه هاي كسب وكار
   - مسائل اجرايي كسب وكارهاي مبتني بر اقتصاد دانش بنيان

 اخلاق و رفتار حرفه اي، ارزش ها و فرهنگ سازماني
   - حرفه اي گرايي در مديريت (نظام مديريت)
   - حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي
   - اخلاق كسب و كار
   - تغيير و تحول ارزشي و فرهنگي در سازمان

مديريت اجرايي در صنايع 
   - گردشگري
   - بانك داري و بيمه
   - نفت و گاز و پتروشيمي
   - بهداشت و درمان
   - كشاورزي
   - حمل و نقل
   - خودروسازي
   - آموزش عالي
   - صنايع غذايي
   - پوشاك
   - حمل و نقل
   -و ...

نظرات