نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

اهداف كنفرانس:

- اهداف تحقق زبان و فهم مشترك از ماهيت مديريت دولتي در ميان دانش‌پژوهان رشته‌هاي گوناگون 
- ارتقا، توسعه و ترويج دانش مديريت دولتي و بررسي چالش‌هاي پيش رو در دانش خط مشي گذاري عمومي و مديريت دولتي با ديدگاه و رويكرد دانشگاه – دولت)
- افزايش سطح خودآگاهي اجتماعي نسبت به مسائل عمومي
- عمومي‌سازي ادبيات مديريت دولتي و خط‌مشي‌گذاري عمومي در ميان آحاد جامعه
-اتخاذ رويكردي جامع نگر به حل  چالش هاي پيش رو  در حوزه مديريت كلان كشور
-گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مديريت دولتي و خط مشي گذاري با حكومت و مراكز سياستگذاري و اداره كشور 

 

محورهاي كنفرانس:

 مديريت دولتي: نظريه ها، كاركردها و چالش ها
-    مديريت دولتي ، نظريه ها و رويكردها 
-    مديريت دولتي  و بوروكراسي 
-    بايسته ها و بنيادهاي اسلامي در مديريت دولتي ايران
-    چالش هاي ساختاري اداره دولت در ايران
-    مديرت دولتي و چالش بهره وري 
-    حكومت  الكترونيك وچالش هاي پيشرو
-    مديريت دولتي و نقش مردم
-     مديريت دولتي و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني

خط‌مشي‌گذاري عمومي، بنيان‌ها وكاركردها
-    حقوق، سياست و خط‌مشي عمومي
-    آينده‌پژوهي و خط‌مشي گذاري عمومي
-    سازمان‌هاي مردم‌نهاد و خط‌مشي‌گذاري عمومي
-    خط‌مشي‌گذاري عمومي و عدالت اجتماعي
-    حكومت ديني و خط‌مشي‌گذاري عمومي
-    دلالت هاي ديني-اسلامي براي خط مشي گذاري عمومي
-    شفافيت و پاسخگويي در عرصه خط‌مشي‌گذاري عمومي
-     بودجه و خط مشي‌گذاري مالي دولت
-    خط مشي‌گذاري شبكه‌اي و حكمراني مشاركتي

 بازار، بخش خصوصي و خط‌مشي عمومي
-    خط مشي‌گذاري، صنعت و تجارت
-    خصوصي‌سازي و خط مشي‌گذاري عمومي
-    خط‌مشي‌گذاري عمومي و تأثيرآن بر اقتصاد بازار
-    مشاركت بخش عمومي و خصوصي در خط‌مشي‌گذاري

چالش ها و دورنماهاي فرآيند خطمشي گذاري عمومي درايران
-     ساختاردهي و دستوركارگذاري مسائل عمومي در ايران
-    تدوين خطمشي گذاري عمومي در ايران
-    اجراي خطمشي  هاي عمومي در ايران
-    ارزشيابي خطمشي هاي عمومي در ايران 
-    ارزشيابي عملكرد نهادهاي خط‌مشي‌گذار عمومي
-    خاتمه خطمشي هاي عمومي در ايران
-    خط‌مشي‌پژوهي تحليل خطمشي هاي عمومي در ايرا

خط‌مشي‌گذاري  عرصه اي: حال و آينده
-    خط مشي‌گذاري علم و فناوري
-    خط مشي‌گذاري سلامت و بهداشت
-    خط‌مشي‌گذاري فرهنگي
-    خط‌مشي‌گذاري اجتماعي
-    خط‌مشي‌گذاري روابط خارجي
-    خط‌مشي‌گذاري اقتصادي، پولي و مالي

 

نظرات