دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

محورهاي كنفرانس:

كشاورزي و توسعه پايدار:
-تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
-فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي
-ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك
-علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
-هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
-مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي
-نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها

 آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك:
-آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري
-مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي
-حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك
-كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب
-مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك
-هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي


منابع طبيعي و توسعه پايدار:
-مباحث نوين در منابع طبيعي 
-تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي
-استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي
-روشهاي پالايش در منابع طبيعي 
-ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي

علوم صنايع غذايي:
-مباحث نوين در علوم صنايع غذايي
-علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي
-بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي
-بهداشت غذايي و مسمويت غذايي
-فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي
-ميكروب شناسي مواد غذايي

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات:
-محصولات تراريخته
-بانك ژن و ذخاير ژنتيكي
-زراعت و اصلاح نباتات
-روشهاي جديد به نژادي در گياهان
-بيوتكنولوژي ، كشت بافت

مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي:
-صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
-سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال
-بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن
-مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
-الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها

علوم شيلات و آبزيان:
-كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان
-نقش آبزي پروري در توسعه پايدار
-تكثير و پرورش آبزيان
-بهداشت و بيماري هاي آبزيان
-صيد و بهره برداري

علوم دامي و دامپزشكي:
-كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار
-تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور
-مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي
-فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور
-نقش تكنيكهاي توليد مثلي در توليدات دامي
-دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
-جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور


توليدات گياهي و علوم باغباني:
-كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي
-بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني
-كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي
-روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني
-هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني
-مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و  مديريت آفات در گياهان باغي 
-كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

نانو تكنولوژي در كشاوزي:
-نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان
-كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي
-نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي
-نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي
-كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي

علوم زراعت:
-تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت
-كاربردهاي نانو تكنولوژي و كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت
-مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي
روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي و روشهاي به زراعي در گياهان زراعي 
-فيزيولوژي عملكرد در گياهان زراعي ، معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت 

علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع
-جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل
-جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل
-نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
-پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
-اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل
-اصلاح، احياء و توسعه مراتع ، اكولوژي كمي و بررسي جوامع گياهي مراتع
-محصولات فرعي مراتع و ارزيابي طرح هاي مرتعداري

بيابان و بيابان زدايي:
-ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني
-بيابانزائي و بيابانزدائي ، فرسايش بادي و ريز گردها
-اهميت مناطق بياباني ، اصلاح و احياء پوشش مناطق بيابان
-كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي
-بيابانزايي و توسعه پايدار
-خاك هاي مناطق بياباني و مبارزه با شورشدن اراضي بياباني 

پدافند غيرعامل در كشاورزي و محيط زيست:
-نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار
-آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
-نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
-نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنيت زيستي
-كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخش هاي كشاورزي, منابع طبيعي و محيط زيست


مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت:
-زمين لرزه ، رانش زمين ، سيل و مخاطرات دريايي
-آتش سوزي در جنگل ها و مراتع
-خشكسالي و تغييرات اقليمي
-طوفان ، صاعقه و ريزگرد
-كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت سوانح طبيعي
-اكو توريسم و تفرجگاه ، مديريت بهره وري از طبيعت


مديريت انرژي و توسعه پايدار:
-انرژي هاي تجديد پذير (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... )
-انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
-مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
-فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايداري انرژي
-سيستم هاي انرژي، روش ها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي
-نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
-راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن 
-شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران


زيست بوم پايدار و توسعه:
-محيط زيست ، اجتماع ، اقتصاد و زيست بوم پايدار
-پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي
-حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار
-شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي
-مديريت پسماند و زيست بوم ، تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار
-صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم و نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست

تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي:
-نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم ، علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم
-اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني ، جنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي
-اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست و پديده خشكي و خشكسالي
-پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم
-اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات
-قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم و مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

محيط زيست انساني و توسعه پايدار :
-مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني 
استاندارسازي، سيستم هاي مديريتي،ايمني، بهداشت و محيط زيست
-آلودگي ها (آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي
-تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مديريت پسماند و بازيافت
-كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار

محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار:
-تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده  
-مديريت و حفاظت از پستانداران و آبزيان دريايي 
-جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
-زمين شناسي زيست محيطي و مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
-مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

 محيط زيست ،آب و فاضلاب:
-انواع آلاينده هاي آب ، فاضلاب شهري و تصفيه آن
-فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
-تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
-خشك شدن تالاب ها و علل خشكسالي سال هاي اخير
-استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
-روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

 محيط زيست ، هوا و صوت:
-پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك
-ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا
-شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي، شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
-پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
-مدل سازي انتشار آلودگي هوا و ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

 مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
-كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
-ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري

توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار:
-گردشگري مذهبي در ايران ، باورهاي مذهبي و توسعه گردشگري
-گردشگري و اقتصاد ملي ، گردشگري و توليد ملي
-مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري
-زير ساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته
-نظام بانكداري كشور و توسعه گردشگري
-گردشگري و توسعه كارآفريني ،گردشگري و سرمايه گذاري
-فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري
-ارزيابي نقش و مشاركت بخش خصوصي در صنعت گردشگري
-موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري
-نظام مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري كشور
-گردشگري ، ايمني و امنيت ، گردشگري و محيط زيست
-مديريت نام و نشان تجاري (برند) در مقاصد گردشگري
-گردشگري شهري ، روستايي، عشايري ومدل هاي اقليمي
-گردشگري، جغرافيا واكوسيستم هاي آبي وتالابي
-گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
-گردشگري و موزه ها ، ژئوتوريسم، اقتصاد و توسعه پايدار
-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري 
آموزش و تورگرداني گردشگري
-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و... )

 

نظرات