چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

محورهاي كنفرانس:

- چالشهاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايهگذاري در ايران
- رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايهگذاري
- مباحث جديد مهندسي مالي و مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي
- مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت
- بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايهگذاري پايدار
- شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايهگذاري پايدار
- سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني
- جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي
- رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
- اخلاق حرفه اي در حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مهندسي مالي، رويكردها و چالشها و تحقيقات كاربردي و تئوري
- حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
- و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

همچنين كنفرانس بخش ويژه اي به مقالاتي كه در مورد رشته هاي مختلف مديريت باشد اختصاص خواهد داد

نظرات