کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

محورهاي كنفرانس:

-پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و عربي
- پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و انگليسي
- پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و فرانسه
- پژوهش هاي تطبيقي در ادبيات فارسي و ديگر ادبيات ها
- سبك شناسي نظم و نثر
-نقش لهجه ها در غناي ادبيات
- آداب و رسوم و جلوه هاي آن در ادبيات
- دين و مذهب و نقش آن در تمايز عناصر ادبيات
- ادبيات متعهد ،عناصر و مؤلفه هاى آن
-ادبيات متعهد، الزامات و عناصر آن
-و ساير پژوهش هاي مرتبط

نظرات