دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

محورهاي كنفرانس:

مقالات در كليه زمينه هاي مربوط به علوم اسلامي و انساني از قبيل معارف ديني، الهيات، فقه و مباني حقوق اسلامي، حقوق، فلسفه، روانشناسي، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، تاريخ، جغرافيا، هنر، ادبيات فارسي و غيرفارسي، اقتصاد، كتابداري و .... در اين كنگره قابل ارسال و طرح مي باشد.

همچنين مقالات به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي قابل ارسال و طرح است.

نظرات