اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

محورهاي همايش:

علوم مديريت نوين 

-مديريت دولتي
-مديريت مالي و بازرگاني
-مديريت صنعتي
-مديريت آموزشي
- مديريت اجرايي
-مديريت ورزشي
- مديريت استراتژيك
-مديريت و برنامه ريزي
- مديريت تكنولوژي
- مديريت فناوري اطلاعات
- مديريت شهري
- مديريت امور فرهنگي
- مديريت محيط زيست
- مديريت كارآفريني
-مديريت MBA
-مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
-مديريت بحران
- مديريت ريسك
-مديريت انرژي
-مديريت و توسعه پايدار
 

برنامه ريزي پايدار

-برنامه ريزي پايدار گردشگري
-برنامه ريزي پايدار و آمايش سرزمين
- برنامه ريزي پايدار طراحي و مديريت
-برنامه ريزي پايدار شهري
-برنامه ريزي پايدار روستايي
- برنامه ريزي پايدار منطقه‌اي
-برنامه ريزي پايدار توسعه اقتصادي
-برنامه ريزي پايدار سيستمهاي اقتصادي
-مديريت پايدار تصميم گيري و سياستگذاري
-برنامه ريزي و توسعه پايدار همه جانبه
 

محورهاي ويژه

چالش هاي فراروي مديريت نوين و پايدار در ايران
چالش هاي فراروي برنامه ريزي پايدار در ايران
مديريت دانش و توسعه پايدار در ايران
مديريت نوين و اقتصاد مقاومتي در ايران
مديريت نوين و خروج از بحران در ايران

نظرات