اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

محورهاي همايش:

- فيزيولوژي ورزشي
- متابوليسم ورزشي
- مديريت ورزشي
- تغذيه ورزشي
- فعاليتهاي بدني مرتبط با تندرستي

 

نظرات