اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

مهندسي معماري و توسعه پايدار
- مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
- معماري و هويت شهري
-معماري پايدار
-باستان شناسي وميراث شهري
-معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
-روشها و فناوريهاي نو در در معماري
-انرژي هاي نو در معماري
-سبك شناسي معماري
-معماري خياباني
-تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-گرافيك شهري
-معماري ايراني وتوسعه پايدارشهري
-معماري ومحيط زيست
-معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
-الگوهاي معماري بومي
-معماري منظر
-معماري اسلامي وتوسعه پايدار
- بوم شناسي وزيبايي شناسي در معماري
-وسايرايده هاي نوين در زمينه معماري

شهرسازي وتوسعه پايدار
-بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(
-شهرسازي نوين و توسعه پايدار
-سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
-ناپايداري شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
-حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
-شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
-توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
- الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
-برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
-مشاركت در امور شهري
- بهسازي و نوسازي شهري
-ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
-ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
- بافت هاي تاريخي و بهسازي آثار تاريخي
-نوسازي شهري
- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-وساير ايده هاي مرتبط باشهرسازي وتوسعه پايدار

 گردشگري ،ميراث فرهنگي وميراث شهري
-ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي
- بازاريابي بين‎الملي درجهانگردي ورفتار مصرف كننده
-معماري،گردشگري وميراث شهري
- باستان شناسي وگردشگري پايدار
-گردشگري،ميراث شهري ومعماري منظر
-گردشگري،طبيعت گردي ومديريت اكوسيستم هاي طبيعي و اقليم وآب وهوا
-جغرافيا و گردشگري(كليه محورها)
-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
-گردشگري ،معماري، شهرسازي وتوسعه پايدار
-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري(اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و...)
-گردشگري مذهبي ،فرهنگي و پزشكي
-گردشگري وموزه ها وموسيقي هاي محلي وصنايع دستي
-مشكلات،موانع ونيازهاي صنعت توريسم در ايران
-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي)
-گردشگري ، آمايش سرزمين وهمبستگي ملي
-جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري
-گردشگري ،اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي
-گردشگري، آموزش عالي ، دانشگاه هاي بين المللي
-گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوري اطلاعات،IT
-تحليل‎رفتاري‎جهانگردي‎وتعامل‎فرهنگي
-گردشگري،نظم وامنيت و توسعه مناطق مرزي ومناطق محروم
-سامانه‎هاي‎اطلاعاتي‎درصنعت‎جهانگردي و روش هاي كمي در جهانگردي
-گردشگري ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوايي
-كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم وگردشگري
-ارزيابي پيامدهاي طرح ها وپروژه هاي گردشگري
-نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
-گردشگري عصبي
-گردشگري ،كشاورزي ومحيط زيست پايدار
-ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري،ميراث فرهنگي  و توسعه پايدار

 ويژه جغرافياوتوسعه پايدار
-علوم جغرافيايي وفناوريهاي نوين
-جغرافيا واستراتژي هاي توسعه ملي
-جغرافيا وآمايش سرزمين
-جغرافيا ومديريت جامع شهري
-جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار
-جغرافيار ومديريت زيست محيطي
-جغرافيا ومديريت بحران
-كاربري اراضي درشهرها
- حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي
-شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
-الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
-مشاركت در امور شهري
- وساير ايده هاي نوين درزمينه علوم جغرافيايي،مديريت شهري وتوسعه پايدار

مديريت وبرنامه ريزي شهري
-فرهنگ شهر نشيني
-شهروند و حقوق شهروندي
-ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
- تعامل در فضاي شهري
-روانشناسي محيطي
-روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
-شهر و حقوق شهروندي
-طراحي وفضاهاي شهري
-مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
-برنامه ريزي كالبدي شهري
-برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-مديريت شهري
-برنامه هاي توسعه شهري
-مديريت پروژه هاي شهري
-مديريت بحران
-برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
-مشاركت در امور شهري
-گردشگري شهري
-ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
-بهسازي و نوسازي شهري
-نماهاي شهري
-تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

محورهاي محيط زيست شهري
-محيط زيست و انواع آلودگي ها
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
-برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
-جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
-اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-مديريت پسماند در شهرها
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
-نانو ومحيط زيست
-روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
-حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
-كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
- تغيير اقليم ومحيط زيست
-مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
-ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
-گردشگري ومحيط زيست
-ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

نظرات