سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)

سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)

اهداف همايش:

– ايجاد بستري مناسب براي گفتگو و تبادل نظر صاحبنظران، متخصصين، محققين، دانشگاهيان، دانشجويان و دست‌اندركاران محيط زيست كشور و ساير ذينفعان از تمامي نهادهاي علمي و اجرايي
– ترويج گفتمان توسعه پايدار و تاكيد بر جنبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در مديريت بحران‌هاي زيست ‌محيطي و سياستگذاري‌هاي كلان كشور
– معرفي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در مديريت بحران‌هاي زيست‌محيطي در سطح بين‌المللي و افزايش قدرت چانه‌زني‌هاي ديپلماتيك با همفكري بخش علمي جهت تدوين استراتژي‌هاي منطقه‌اي
– ارتقاء جايگاه دولت در مجموعه تلاش‌هاي در دست انجام جامعه علمي كشور براي حصول موفقيت در تحقق راهبردهاي سازگار با محيط زيست و كاهش پيامدهاي مخرب آن
– افزايش آگاهي و حساس‌سازي افكار عمومي جامعه نسبت به مشكلات زيست‌محيطي و اثرات تخريبي آن بر نسل‌هاي آينده با تاكيد بر ابعاد اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي
– معرفي و كمك به بومي‌سازي فناوري‌هاي نوين دوستدار محيط زيست و ايجاد ارتباط متقابل بين ذينفعان مختلف نظير صنعت، دانشگاه و بخش‌هاي دولتي و قانون‌گذاري
– معرفي راهكارهاي مهندسي و علمي با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي، كنترل آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، كاهش ريسك‌هاي بهره‌برداري، حفاظت از منابع طبيعي و كاهش

 

محورهاي اصلي همايش:

مديريت منابع آب و تغيير اقليم:
-مديريت يكپارچه منابع آب
-تغيير اقليم، خشكسالي و باروري ابرها
-مدلسازي و حفاظت كمي و كيفي منابع آبي
-احيا و بازپروري منابع آب سطحي و سفره‌هاي زيرزميني
-مديريت و تخصيص بهينه آب‌هاي زيرزميني و آبخوان‌ها
-مديريت و تخصيص بهينه آب‌هاي سطحي، درياچه‌ها و مخازن
-مديريت سيلاب
-انواع آلاينده هاي آب
-تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
-مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
-اثرات زيست محيطي افت آبهاي زيرزميني
-استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
-مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
-فن آوريهاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
-علل خشكسالي سال هاي اخير
-خشك شدن تالابها
-روش هاي نوين آبياري
-مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

آلودگي‌هاي زيست‌محيطي (آب، خاك و هوا):
-روش‌هاي نوين تصفيه آب و فاضلاب
-فناوري‌هاي نوين كنترل آلودگي‌هاي هوا
-آلودگي درياها و حفاظت از زيست‌بوم دريايي
-ارزيابي ظرفيت‌هاي تثبيت و خودپالايي آب و خاك
-نمك‌زدايي و مديريت شورابه‌هاي آن
-مطالعات موردي تصفيه آلودگي بصورت درجا
-پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك
-شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي
-شناسايي و پايش آلاينده هاي شهري و صنعتي هوا
-استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
-مدل سازي انتشار آلودگي هوا
-پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
-ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
-ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن
-ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا
-مديريت پسماندها (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و … )
-مكان يابي و طراحي لندفيل
-مديريت پسماندهاي صنعتي
-لندفيل‌ها و بازيافت پسماندهاي شهري
-زهاب‌هاي كشاورزي و مديريت آن
-اقتصاد، فرهنگ و بهداشت در بازيافت پساب و پسماند
-آلاينده‌هاي خاص و عوامل محدودكننده استفاده مجدد
-اثرات زيست‌محيطي توسعه زيرساخت‌هاي شهري و صنعت حمل و نقل و راهكارهاي محيط زيستي آن
-تاثير شهرسازي نوين و شبكه حمل و نقل ريلي بر محيط زيست
-روش‌هاي نوين طراحي، توسعه و بهره‌برداري از شريان‌هاي حياتي
-بافت‌هاي فرسوده، فضاي سبز و نقش طراحي محيط زيست
-حمل و نقل سبز، چالش‌ها، سياستگذاري‌ها و فناوري‌ها

 

محورهاي فرعي همايش:

حفاظت از منابع طبيعي و آبخيزداري:
-بيابان‌زدايي، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع
-ريزگردها، عوامل و روش‌هاي مديريت و مقابله با آن
-زمين‌شناسي زيست‌‌محيطي، فرسايش و رسوبگذاري
-حفاظت از منابع طبيعي و نسل آينده
-تالاب‌ها و نقش زيست‌محيطي آنها
-مطالعات اكوسيستم و چالش‌هاي پيش رو
-آبزي‌پروري و چالش‌هاي آن

مديريت انرژي:
-محيط زيست و انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
-تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
-فن آوريهاي توليد، ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
-اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
-مصرف بي رويه انرژي و اثرات سوء زيست محيطي
-بهينه‌سازي مصرف انرژي

پدافند غيرعامل و دفاع زيستي
-نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي  و محيط زيست
-نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند زيستي بمنظور توانمندي‌ بخش هاي مختلف صنعت
-آينده‌پژوهي و استفاده از روشهاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
-نقش پدافند زيستي در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در كشور
-روشها و رويكردهاي نوين و پايداردر بخش پدافند غيرعامل و دفاع زيستي

فناوري هاي نوين در محيط زيست:
-فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-بررسي مدل هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
-كاربرد نرم افزارهاي جديد محيط زيستي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
-نانوتكنولوژي و محيط زيست
-كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

محيط زيست انساني:
-مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
-اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست
-گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين
-استانداردسازي سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
-مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري
-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني
-نقش و مسؤوليت ارگان هاي دولتي، قانون گذار و مردمي در حفاظت محيط زيست
-ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات زيست محيطي در فعاليت هاي صنعتي

محيط زيست طبيعي:
-تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده
-زمين شناسي زيست محيطي
-جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
-مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي
-مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
-مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي

محيط زيست و صنعت:
-شناسايي، ارزيابي و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي در فعاليت هاي پيمانكاران
-آسيب شناسي محيط زيست در حوزه‌هاي راه، شهرسازي و صنعت حمل و نقل
-آسيب شناسي محيط زيست در حوزه‌هاي نفت و گاز، پالايشگاه‌ها و صنايع پتروشيمي
-مطالعات تطبيقي و برنامه‌هاي عملياتي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در صنايع
-روش هاي نوين طراحي صنعتي جهت كاهش خسارات زيست محيطي
-ارزيابي اثرات واحدهاي صنعتي بر محيط هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي (EIA)
-ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي صنعتي و عمراني، چشم انداز و چالش ها
-آسيب شناسي محيط زيست در پروژه هاي عمراني و صنعتي
-روش هاي سازگار كردن ايمني و محيط زيست
-روش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در طرح هاي توسعه صنايع
-نقش مديريت HSE در حفاظت محيط زيست و تحقق توسعه­ پايدار
-نظام مديريت HSE و توسعه­ پايدار

نظرات