اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

محورهاي همايش
 
 1 - جايگاه توسعه روستايي در توسعه ملي
الف- هويت شناسي جامعه روستايي، تغيير و تحول در توسعه روستايي
ب- رابطه و نسبت توسعه روستايي با توسعه كشاورزي
ج- چگونگي و جايگاه توسعه روستايي در برنامه هاي پنج ساله توسعه
د- رفاه اجتماعي و توسعه روستايي
هـ- ديدگاه هاي جديد و آينده پژوهي و روش شناسي در توسعه روستايي
و- توسعه پايدار روستايي و نقش آن در توسعه ملي
ز- نقش و جايگاه جامعه عشايري
ح- مباني اساسي مسئوليت مدني در توسعه روستايي
ط- مديريت توسعه روستايي  
 
 2- توسعه ملي و توسعه محلي
الف- مالكيت منابع، مديريت و نظام هاي توليد كشاورزي
ب- برنامه هاي پنج ساله و رابطه آن با توسعه محلي
ج- آمايش سرزمين و توسعه روستايي
د- تحول نظام سكونتي در روستاها
هـ- وضعيت و تجربه توسعه محلي در استان سيستان و بلوچستان
و- خصلت هاي اساسي كشاورزي و نقش توسعه محلي در اقتصاد ايران
ز- گردشگري روستايي
ح- الگوها و روشهاي سازماندهي مجموعه روستايي
ط- نقش تهيه و اجراي طرحهاي هادي در توسعه روستايي
ك- بهسازي روستاهاي تاريخي و واحد ارزش
گ- مسكن و توسعه روستايي
 

3- اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري در توسعه روستايي
الف- تحول و تغيير در جمعيت روستايي
ب- توسعه فضاي كسب و كار و كارآفريني در روستاها
ج- نقش تشكلها در توسعه روستايي
د- نقش منابع و اعتبارات خرد در توسعه روستايي
هـ- اثرات طرح تحول اقتصادي (به ويژه هدفمند كردن يارانه ها) در توسعه روستايي
و- امور زيربنايي، ارتباطات و ICT در روستاها
ز- تاثير متقابل توسعه روستايي و تكميل زنجيره ارزش (اقتصادي)
 
4- جهاد اقتصادي در توسعه روستايي
الف- جايگاه عملكرد دولت در توسعه روستايي
ب- جايگاه جوامع روستايي در تحقق اهداف جهاد اقتصادي
ج- مديريت و فرهنگ جهادي در توسعه روستاها
 
5- تجربه كشورهاي منتخب با شركت دانشمنداني از كشورهاي: هند، بنگلادش، چين، اندونزي، مالزي، پاكستان، تركيه، برزيل، فرانسه و تاجيكستان.

نظرات