اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي و توسعه پايدار محيط زيست با حمايت موثر پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، سيويليكا، كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، ايجاد فضاي مناسب جهت گردهمايي محققان، مديران، كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي و آخرين دستاوردهاي علمي و تبادل نظر
 در مورخ: 23 مهرماه 1394 در محل سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.
 

 

محورهاي همايش:

گردشگري
گردشگري و طبيعت گردي
گردشگري و محيط زيست
گردشگري شهري
گردشگري روستايي
گردشگري و اقليم شناسي
گردشگري و اكوسيستم هاي آبي و تالابي
گردشگري در سواحل
گردشگري و توسعه پايدار
گردشگري مذهبي
گردشگري و ژئوتوريسم
گردشگري الكترونيك
گردشگري مناطق جنگي
گردشگري و اقتصاد
گردشگري و امنيت
گردشگري و توسعه پايدار
گردشگري و جهاني شدن 
گردشگري و زنان 
گردشگري و معماري
گردشگري روستايي عشايري
ژئو پارك ها 
استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
گردشگري و برنامه ريزي شهري 
گردشگري و برنامه ريزي روستايي 
تغييرات آب و هوايي و گردشگري 
چشم انداز و گردشگري 
نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري 
آموزش گردشگري 
و ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري وطبيعت گردي
 

 محيط زيست
آلودگي و محيط زيست
آلودگي­ هاي هوا
آلودگي­ هاي خاك
آلودگي­ هاي صوتي
آلودگي­ هاي دريايي
آلودگي­ هاي صنعتي
آلودگي­ هاي اكوسيستم هاي آبي و تالابي
ارزيابي و آمايش سرزمين
ارزيابي­ هاي محيط زيستي
ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
ارزيابي ريسك محيط زيستي
مدل­هاي آمايش سرزمين
نقش مهندسي محيط­ زيست در انجام مؤثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست (EIA)محيطي طرح­ ها
اثرات محيط زيستي پروژه­ ها و طرح هاي كلان
اصول مهندسي و كنترل آلاينده­ هاي محيط زيست
شناسايي و كنترل آلودگي­ هاي ناشي از معادن كشور

 
مديريت محيط زيست

مديريت پسماندها
پسماندها و بازيافت
پسماند­هاي الكترونيكي و الكتريكي
مديريت مواد زائد خطرناك
بازيافت مواد زائد
بازيافت مواد زائد خطرناك
مديريت تالاب ­ها
مديريت مناطق ساحلي
شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت
مديريت محيط زيست شهري و منطقه ­اي
تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست
روش­ هاي مديريت و كاهش آلاينده ­هاي آلي پايدار (POPs)
زباله­ سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آن­ها
روش­ هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيستي

 
 فناوري ­هاي نوين محيط زيستي

روش­ ها و مدل سازي نوين در محيط زيست
كاربرد فناوري­ هاي نوين در محيط زيست
فناوري ­هاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده ­هاي محيط زيست
فناوري ­هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
در شناسايي و پهنه ­بندي آلاينده هاي محيط زيستي GIS كاربرد 
به كارگيري نانو تكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي 
بررسي مدل­ هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
كاربرد نرم افزارهاي جديد محيط زيستي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
استانداردهاي نوين آلاينده ­هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
روش ­هاي مؤثر آموزش مهندسي محيط زيست
فناوري اطلاعات و محيط زيست
نانو تكنولوژي و محيط زيست
كاربرد بيو تكنولوژي در حفظ محيط زيست
گياه پالايي

 
 اقتصاد محيط زيست
ارزش­ گذاري اقتصادي محيط زيستي
ارزش ­گذاري اقتصادي تالاب­ ها
ارزش ­گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك ­هاي ملي و جنگلي
ارزش ­گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
ارزش­ گذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت
بررسي خسارت­ هاي تغيير اقليم

 
حقوق محيط زيست
حقوق محيط زيستي
قوانين و مقررات ملي و بين­ المللي محيط زيستي
جرائم محيط زيستي
 

توسعه پايدار و محيط زيست
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن­ ها
شهر نشيني و اثرات محيط زيستي آن
الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن
عوامل مؤثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم ­هاي خشكي و آبي

 
 تنوع زيستي
تنوع زيستي و محيط زيست
شناسايي تنوع زيستي فونستيك و فلورستيك مناطق تالابي
شناسايي تنوع زيستي فونستيك و فلورستيك مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي
بوم شناسي و حفاظت از آن

 
 انرژي­ هاي نو و پاك و محيط زيست
انرژي هاي پاك و محيط زيست
بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
 

 محور­هاي مرتبط
چالش ­هاي منطقه­ اي و بين­ المللي محيط زيستي
محيط زيست و دولت الكترونيك
حساب­داري محيط زيستي
گردشگري و مخاطرات محيط زيستي

 
ساير ايده ­هاي نوين و مرتبط محيط زيستي

 

نظرات