اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها

اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها

 

محورهاي همايش:

-تعادل بين خانه و محيط كار
-نقش آموزشهاي توانمندسازي خانواده در ارتقاي كيفيت زندگي كاري
-حمايت خانواده در موفقيت شغلي 
-تعارض كار- خانواده و استرس شغلي
-تأثير پيام هاي خانواده محور در تبليغات و نقش آن در توسعه كسب و كار
-برند سازي درون سازماني در نهادينه كردن ارزشهاي خانواده محور در سازمان
-تأثير برند سازي اجتماعي در ارتقاي كيفيت زندگي ذينفعان
-نقش Marketing Campaigns  سازمان ها در تحكيم بنيان خانواده
-تأثير عملكرد سازمانها در سلامت اجتماعي

 

نظرات