همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

محورهاي همايش:

- زمين شناسي پزشكي

- زمين شناسي مهندسي و مخاطرات زمين شناختي

- زمين شناسي باستاني و زمين شناسي گردشگري

- زمين شناسي نفت

- زمين شناسي گياهي(ژئوبوتاني)

- چينه شناسي و فسيل شناسي

- زمين شناسي اقتصادي معادن و كانسارها

- زمين شناسي كوارتز

- زمين شناسي دريايي

- رسوب شناسي و محيط هاي رسوبي

- فناوري هاي نوين زمين شناسي 

- كاربرد نوين زمين شناسي در علوم ديگر

-زمين شناسي ساختاري و زمين ساخت

- زمين فيزيك و لرزه زمين ساخت

- سنجش از دور زمين شناختي

- گوهر شناسي

- آب شناسي

- وتمامي موضوعات مرتبط با زمين شناسي

 

نظرات