کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

محورهاي همايش:

- انرژي و محيط زيست
- بهينه‌سازي و صرفه جويي
- برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري انرژي
- نفت و گاز
- فناوري‌هاي نوين
- انرژي‌هاي تجديدپذير و پايدار
- اقتصاد انرژي

نظرات