اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، كارآفريني و آموزش ايران  با حمايت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمي و دانشگاهي، توسط انجمن علمي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

مديريت:
 
- مديريت دولتي
- مديريت بازرگاني
- مديريت صنعت
- مديريت آموزشي
- مديريت اجرايي
- مديريت ورزشي
- مديريت استراتژيك
-  مديريت رسانه اي
-  مديريت زمان
-  مديريت تكنولوژي
-  مديريت فناوري اطلاعات
-  مديريت شهري
-  مديريت امور فرهنگي
-  مديريت مالي
- مديريت كارآفريني
- مديريت MBA
-  مديريت آموزش عالي
- مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
-  مديريت كشاورزي و محيط زيست
-  مديريت ريسك
-  مديريت انرژي
-  مديريت و برنامه ريزي
- مديريت بحران
-  مديريت پدافند غيرعامل
-  مديريت علوم اجتماعي
-  مديريت انتظامي
-  مديريت امور دفاعي
-  مديريت و توسعه پايدار
-  مديريت ثبت اسناد و املاك
-  مديريت جهانگردي
-  مديريت اطلاعات
-  مديريت كتابخانه اي
-  مديريت اماكن متبركه مذهبي
-  مديريت توليد و عمليات

كارآفريني (مديريت كسب و كار)
-  كارآفريني و كسب و كار جديد
-  كارآفريني و فن آوري
- كارآفريني و گردشگري
- كارآفريني و خدمات كشاورزي
- كارآفريني و فناوري اطلاعات   
- كارآفريني  سازماني
-  كارآفريني-  MBA
- كارآفريني  بين الملل
- كارآفريني در بخش عمومي
- كارآفريني  توسعه
- كارآفريني  آموزش عالي
- آموزش و ترويج كارآفريني  
-  كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي
- كارآفريني و اقتصاد
- كارآفريني و مشاغل خانگي
- كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين
- ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي.
- مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
- كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار.
- كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري.
- ديگر مباحث آزاد در مورد كارآفريني

 آموزش:
-  بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي آموزش
-  پيامدهاي عدم نياز سنجي مناسب و بهنگام در آموزشهاي سازماني
-  چالشها و نقايص برنامه ريزي آموزش سازماني و اثرات آن بر كيفيت آموزشها
-  علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزشهاي سازماني كاركنان
-  مزايا و معايب برونسپاري آموزشهاي سازماني كاركنان
-  مزايا و موانع برنامه ريزي  آموزشهاي سازماني مطابق با استانداردهاي جهاني
-  علل و عوامل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و استراتژيهاي سازماني
-  نظام آموزشي،دستورالعملهاي اجرايي و نقش آنها در كيفيت آموزشهاي سازماني
-  بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح مختلف سازماني
- آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي
-  مدلهاي كاربردي در آسيب زدايي از آموزشهاي سازماني
-  آموزش اثربخش و اثربخشي آموزشي در صنايع و سازمانهاي كارآفرين
-   نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش
-  نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين آموزش
-  اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد
-  آشنايي با مدلهاي تعالي و استانداردهاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده
-  متدولوژي‌پايش‌عملكرد مجريان ‎و پيمانكاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي
-  اخلاق حرفه اي و كاربرد دانش روانشناسي يادگيري در مراكز آموزشي
-  جايگاه‌فرايندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شايستگي هاي منابع انساني در سازمانها
-  نظام آموزشي و راهبردهاي استفاده از آموزش غير مستقيم مبتني بر منابع
-  ديگر مباحث آزاد در مورد آموزش

 

نظرات