اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

 محورهاي اصلي كنفرانس:

- فيزيولوژي و تغذيه ورزشي
- رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي
- بيومكانيك، مهندسي و فن آوري ورزشي
- آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
- مديريت تربيت بدني و علوم ورزشي

 

محورهاي فرعي كنفرانس:
- فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
- فيزيولوژي ورزشي كاربردي
- فيزيولوژي فعاليت بدني محض
- فيزيولوژي فعاليت بدني باليني
- تغذيه ورزشي
- مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
- مديريت رويدادهاي ورزشي
- مديريت راهبردي در ورزش
- مديريت رفتارسازماني در سازمان هاي ورزشي
- گردشگري ورزشي
- كارآفريني ورزشي
- خصوصي سازي در ورزش
- بازاريابي ورزشي
- اقتصاد و نوآوري در ورزش
- ورزش همگاني
- ورزش بانوان
- ورزش هاي بومي-محلي
- رسانه و ورزش
- فرهنگ و ورزش
- استعداديابي ورزشي
- ورزش هاي آبي و ساحلي
- فناوري و مهندسي در ورزش
- پزشكي ورزشي
- ورزش و اوقات فراغت
- جامعه شناسي ورزشي
 -ورزش معلولين و جانبازان
 -اخلاق در ورزش
- حقوق ورزشي
- ساير موضوعات مرتبط با تربيت بدني و علوم ورزشي

نظرات