کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

محورهاي همايش:

 مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني
-         سبك هاي رهبري و توسعه منابع انساني
-         الگوهاي اخلاقي و توسعه منابع انساني
-         مديريت تحول و نوآوري
-         مديريت دانش و توسعه منابع انساني
-         مديريت آموزشي و چند فرهنگي
-         مديريت استراتژيك
-         مديريت آموزشي و راهبردهاي آموزشي
-         مديريت  و جهانگردي و گردشگري
-         اقتصاد آموزشي و توسعه منابع انساني
-         مديريت كيفيت و بهره وري
-         مديريت آموزش عالي
-         نظارت و راهنمايي در آموزش
-         فلسفه مديريت آموزشي
-         نقش مديريت آموزشي در همدلي و همزباني

آموزش الكترونيكي و توسعه منابع انساني
-         شيوه هاي نوين آموزش الكترونيكي
-         طراحي در يادگيري الكترونيكي
-         توليد محتوا
-         جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي يادگيري الكترونيكي
-         آموزش هاي الكترونيكي ضمن خدمت
-         جنبه هاي راهبردي مديريت و سازماندهي آموزش الكترونيكي
-         مدارس هوشمند در ايران
-         كاربردهاي يادگيري الكترونيكي در توسعه منابع انساني
-         تكنولوژي هاي جديد در آموزش الكترونيكي
-         چالشهاي آموزش الكترونيكي

 نقش تعليم و تربيت و فلسفه آن در توسعه منابع انساني
-         تعليم و تربيت اسلامي و منابع انساني
-         اخلاق اسلامي و توسعه منابع انساني
-         توسعه دانش و مديريت دانش
-         تربيت شهروند جهاني
-         تربيت ديني 
-         تربيت سكولار
-         اخلاق تدريس و پژوهش
-         نقش فلسفه تعليم و تربيت در توسعه منابع انساني
-         رويكرد ايدئولوژيك به نعليم و تربيت
-         جهاني شدن و تعليم و تربيت
-         الگوهاي چند فرهنگي تعليم و تربيت
-         آموزش بزرگسالان و آموزش باز

 روانشناسي و توسعه منابع انساني
-         سنجش و ابزارسازي
-         چالشهاي پيش روي مشاوران مدرسه
-         روشهاي تدريس و توسعه منابع انساني
-         محيط مدرسه و يادگيري
-         صلاحيت هاي حرفه اي در آموزش و پرورش
-         خلاقيت و نوآوري
-         نظريه هاي يادگيري
-         انگيزش
-         راهبردهاي شناختي و فراشناختي
-         اختلالات يادگيري
-         آموزش ويژه كودكان استثنايي

برنامه ريزي درسي و توسعه منابع انساني
-         مباني فلسفي برنامه درسي
-         برنامه درسي و چندفرهنگي
-         تغيير برنامه درسي
-         دين و اخلاق و برنامه درسي
-         رويكردها و تئوري هاي برنامه درسي
-         مباني اجتماعي برنامه درسي
-         الگوهاي ارزشيابي
-         تمركز و عدم تمركز در برنامه درسي
-         نيازسنجي و برنامه درسي
-         رويكردهاي اصلاح برنامه درسي
-         برنامه درسي و آموزش مجازي
-         برنامه درسي معنوي
-         برنامه درسي در مقاطع مختلف تحصيلي
-         هنر و برنامه درسي

 آموزش عالي و توسعه منابع انساني
-         چشم اندازهاي پيش روي آموزش عالي
-         سهم آموزش عالي در تحولات اجتماعي، فرهنگي و .....
-         مهاجرت مغزها
-         آسيب شناسي آموزش عالي
-         سياستگذاري در آموزش عالي
-         روابط انساني در دانشگاهها
-         ارزشيابي اساتيد در آموزش عالي
-         آموزش عالي چند فرهنگي
-         آموزش بين رشته اي در آموزش عالي

نظرات