همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان افتخار دارد اولين همايش ملي علوم كاربردي ورزش و تندرستي را با همكاري پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي در تاريخ 16 مهرماه 1394 با هدف ارائه آخرين يافته هاي علمي برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

- فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

- مديريت، اقتصاد،جامعه شناسي، ارتباطات و گردشگري ورزشي 

- رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي

- بيومكانيك، مهندسي و فناوري ورزشي

- آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

نظرات