دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهاي همايش:

-كاربرد هوش مصنوعي در حوزه مهندسي برق
-كاربرد تكنيك‌هاي شناسايي ساختاري الگو در حوزه مهندسي برق
-كاربرد الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي مبتني بر محاسبات نرم در حوزه مهندسي برق
-تجزيه و تحليل كارايي سيستم‌هاي هوشمند در صنعت برق
-نتايج تجربي پياده‌سازي سيستم‌هاي هوشمند در صنعت برق
-مباحث نظري و توسعه‌اي در زمينه هوش مصنوعي
-مباحث نظري و توسعه‌اي در زمينه تكنيك‌هاي شناسايي ساختاري الگو
-توسعه و بهبود الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي مبتني بر محاسبات نرم

نظرات