دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

 دومين همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران از تاريخ بيست و پنجم لغايت بيست و ششم شهريور ماه سال 1394 توسط مجتمع آموزش عالي بم و پژوهشكده باغباني دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهرستان بم برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

-يافته هاي فيزيولوژي و فيزيولوژي پس از برداشت خرما
-آفات، بيماري ها و علف هاي هرز خرما
-بهنژادي و بيوتكنولوژي خرما
-تغذيه و آبياري خرما
-بازار شناسي، بازاريابي و توسعه و بهبود اقتصاد، تجارت و صادرات خرما
-مكانيزاسيون و كاربرد تكنولوژي هاي نوين در توليد و فرآوري خرما
-راهكارهاي بهبود و ارتفا صنايع فرآوري و بسته بندي خرما
-استانداردهاي كاشت، داشت، برداشت و توليد خرما
-مديريت بازيافت و فرآورده هاي جانبي خرما 
-بهداشت، ارزش دارويي و تغذيه اي خرم
-تحليل زنجيره ارزش صنعت خرما
-بازاريابي بين المللي و بورس خرما

نظرات