دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

در ادامه برگزاري موفقيت­ آميز 9 دوره سمينار مهندسي رودخانه در سال­ هاي 1369، 1371، 1373، 1375، 1377، 1381، 1385، 1391 با كمال مسرت برگزاري دهمين دوره سمينار بين ­المللي مهندسي رودخانه در روزهاي سه ­شنبه 29 دي ماه الي پنج­شنبه 1 بهمن ماه 1394 را كه در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مي­ گردد به اطلاع كليه متخصصين و علاقه ­مندان مي­ رساند. اين سمينار با هدف ارتقاء دانش مهندسي رودخانه و فراهم كردن ارتباط نزديك بين متخصصين و تبادل نظر و مباحثه در زمينه ­هاي مختلف علم مهندسي رودخانه برگزار مي ­گردد.

 

 

محورهاي سمينار:

محور اول: مرفولوژي، رسوب و فرسايش رودخانه­ ها

- نقش پايداري سواحل در مرفولوژي رودخانه ­ها
- شبيه­ سازي در مهندسي رودخانه

محور دوم: مدلسازي در مهندسي رودخانه

- هيدرو انفورماتيك و نرم افزار هاي توانمند در مهندسي رودخانه
- كاربرد مدل هاي فيزيكي و آزمايشگاهي در مهندسي رودخانه
- مطالعات عددي در مهندسي رودخانه
- مطالعات فيزيكي، آزمايشگاهي، عددي، طراحي و اجراي سازه هاي آبي مرتبط با مهندسي رودخانه

محور سوم: سازه­ هاي هيدروليكي در رودخانه­ ها

- روش ­هاي سازه ­اي ساماندهي، حفاظت و مهندسي رودخانه
- روش ­هاي كاربردي سازه ­اي در بهسازي رودخانه­ ها و تالاب ها
- سازه­ هاي تنظيم جريان در رودخانه­ ها

محور چهارم: اثرات انتقال بين حوضه­ اي، خشكسالي و تغيير اقليم بر تغييرات كمي و كيفي رودخانه­ ها

- تغيير اقليم و خشكسالي و نحوه مديريت و اثرات آن بر رودخانه ها
- اثرات خشكسالي و تغيير اقليم در رژيم رودخانه­ ها و نقش آب مجازي در كاهش اثرات منفي

محور پنجم: هيدروليك جريان و رسوب در رودخانه

- هيدروليك رودخانه
- هيدروليك رسوب و فرسايش

محور ششم: اثرات آلاينده ­ها، سازه ­ها و فعاليت ­هاي مهندسي بر زيست بوم رودخانه ­ها

- جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فرهنگي در مهندسي رودخانه
-شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده در رودخانه ها
- آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي رودخانه ها
-بررسي اثرات زيست محيطي سازه هاي رودخانه اي
- ارزيابي تأثير مديريت كيفيت رودخانه بر محيط زيست
- بررسي و ارزيابي نتايج واقعي و نتايج مطالعاتي رودخانه ها و حوضه هاي آبي استان خوزستان
- ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح­ هاي مهندسي رودخانه
- مديريت كمي و كيفي رودخانه
- تاثير آب برگشتي و مديريت زه آب­ ها بر كميت و كيفيت رودخانه
-مديريت مزرعه با رويكرد افزايش راندمان­ هاي آبياري بر ميزان آب برداشتي و آب برگشتي به رودخانه
- آلاينده­ ها و تغييرات كيفي رودخانه­ ها

محور هفتم: كاربرد GIS ،RS و مهندسي ارزش در مهندسي رودخانه

- كاربرد تكنولوژي فضايي (RS & GIS) در حفاظت، مهندسي رودخانه، سواحل و كنترل سيلاب
- كاربرد سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت آب­ هاي پذيرنده

محور هشتم: روش ­هاي نوين اندازه ­گيري و مانيتورينگ جريان و رسوب در رودخانه ­ها

- كاربرد فناوري هاي نوين در ارتقاء كمي و كيفي آب­ هاي پذيرنده
-ارزيابي روش­ هاي جديد پايش كمي و كيفي آب در رودخانه­ ها

محور نهم: اثرات اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، سياسي و فرهنگي فعاليت­ هاي مهندسي رودخانه

- مهندسي ارزش، اقتصاد مهندسي و ارزشيابي ريسك در مديريت رودخانه
- اقتصاد مهندسي در مديريت رودخانه
-جنبه‌هاي حاكميتي، مسائل حقوقي، قانوني و سياسي در مهندسي رودخانه
- تعيين حد بستر و حريم قانوني سواحل رودخانه ها و جلوگيري از دخل و تصرف در بستر و حريم قانوني
- بررسي قوانين و آيين نامه هاي بهره برداري از رودخانه ها با توجه به مسايل حقوقي، سياسي و اجتماعي
- بررسي و ارزيابي فني - اقتصادي انتقال آب شرب از ابتداي حوضه با انتقال آب از محل مورد استفاده
- بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و حقوقي فعاليت­ هاي مهندسي رودخانه

محور دهم: مسائل هيدروليكي، زيست محيطي و ساماندهي مصب رودخانه ­هاي جزر و مدي

محور يازدهم: مديريت بحران در رودخانه ­ها

-ارزشيابي ريسك و مديريت بحران در مهندسي رودخانه
-كاربرد آناليز ريسك در مهندسي رودخانه
-تأثير مديريت رودخانه بر كشاورزي
- بررسي مهندسي رودخانه در ارتباط با مراحل مختلف بحران (پيش گيري، آمدگي، مقابله، بازسازي و بازتواني)

محور دوازدهم: بهينه ­سازي و آناليز ريسك در مهندسي رودخانه

نظرات