اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری

اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری

محورهاي همايش:

منابع آب مورد نياز
-بررسي منابع آب حوضه‌هاي مختلف طرح
-استفاده از روشهاي مدرن جهت انتقال و توزيع آب
- تناسب نياز آبياري با مدول شبكه
-مديريت سدهاي مخزني بالادست
-مديريت بهره وري منابع آب
-تكنولوژي هاي نوين آبياري

كشاورزي
-راندمان مصرف آب
-الگوي كشت
-توليد محصولات سالم
-روشهاي مبارزه با علفهاي هرز
-زراعت در تنشهاي محيطي
-مديريت بقاياي محصولات كشاورزي
-مكانيزاسيون
-فناوري پس از برداشت
-كشاورزي دقيق
-طرحهاي نوين پرورش توام محصولات زراعي و آبزي پروري
- دامپروري
- توليد پايدار
-مديريت مزرعه
-صتايع كشاورزي

مسائل زيست محيطي
-بكارگيري فناوريهاي سازگار با محيط زيست
-اثرات زيست محيطي انتقال پساب‌ها
-ارزيابي و مديريت زيست محيطي
- آثار طرح بر تالابها و رودخانه‌ها

 مسائل اقتصادي
-اقتصاد كشاورزي
-توسعه اقتصادي
-توسعه منطقه اي
-توجيه اقتصادي، مالي
-نظام بهره‌ برداري
-اشتغال زايي
-اقتصاد خانوار
-ساختارهاي اقتصادي جامعه روستايي
-بهره‌ وري عوامل توليد
-مديريت مصرف انرژي
- كاركردهاي فراملي
-توسعه صادرات
-تشكيل سرمايه
-خودكفايي در محصولات كشاورزي
-برنامه ريزي و بودجه بندي
- مديريت ريسك
- نظارت و كنترل
-روش‌هاي تامين منابع مالي

مسائل اجتماعي و فرهنگي
-سازماندهي نيروهاي مردمي در قالب تشكلها، بهره برداران و شركتهاي تعاوني
-پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي بر جامعه شهري و روستايي
-ساختارهاي جمعيتي
-مهاجرت
-امنيت اجتماعي
-ارتقاء دانش و توانمند سازي بهره برداران
-ظرفيتهاي حقوقي، قانوني مالكيت هاي اراضي
- پدافند غيرعامل

مسائل فني و مهندسي طرح
- روش‌هاي نوين آبياري و زهكشي
-معيارهاي فني آبياري و زهكشي
-مسائل ومشكلات اجرا و بهره برداري كانالت هاي بتني
-فاكتورهاي موثر بر تسطيح اراضي و تعيين ابعاد بهينه قطعات زراعي
-بررسي رويكرد روش EPC در طرح
-روش‌هاي مديريت و ساخت
-راندمان انتقال و توزيع
-مهندسي ارزش در راستاي ارتقاء و اثربخشي طرح‌ها
-سيستم توزيع آب در مزرعه
-روش‌هاي انتقال آب مزارع
-سازه هاي درون مزرعه‌اي
رسوب در كانال‌ها
-بررسي روش خود اجرايي به منظور تسريع در اجرا و تسهيل در بهره برداري از طرح

زهكشي و مديريت زه آب‌ها
-استفاده از پساب‌هاي طرح در توسعه آبزي پروري
-كارايي و عملكرد زهكش هاي اجرا شده
-تاثير معيارهاي جديد زهكشي بكار گرفته شده در طرح دركاهش زه‌ آبها
-مديريت زه‌ آبها

نظرات