همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

محورهاي همايش:

-مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني
-فيزيولوژي ورزشي
-تغذيه ورزشي و مكمل ها در ورزش
-حركات اصلاحي و آسيب شناسي
-روانشناسي ورزشي و رفتار حركتي
-جامعه شناسي ورزشي
-اقتصاد و نوآوري در ورزش
-ورزش همگاني و قهرماني
-متابوليسم و سازگاري در ورزش
-فناوري و مهندسي در ورزش
-اختلالات اسكلتي و عضلاني و مشكلات ناشي از آن در ورزش
-و ساير موضوعات مرتبط با علوم ورزشي

نظرات