اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

محورهاي كنفرانس:

مديريت نوين :
 
-    مديريت دولتي
-    مديريت بازرگاني
-    مديريت صنعتي
-    مديريت آموزشي
-    مديريت اجرايي
-   مديريت ورزشي
-   مديريت استراتژيك
-  مديريت رسانه اي
-  مديريت زمان
-  مديريت تكنولوژي
-  مديريت فناوري اطلاعات
-   مديريت شهري
-  مديريت امور فرهنگي
-   مديريت مالي
-   مديريت كارآفريني
-  مديريت MBA
-   مديريت آموزش عالي
-   مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
-  مديريت محيط زيست
-  مديريت ريسك
-  مديريت انرژي
-  مديريت و برنامه ريزي
-  مديريت بحران
-  مديريت پدافند غيرعامل
-  مديريت علوم اجتماعي
-  مديريت انتظامي
-   مديريت امور دفاعي
-  مديريت و توسعه پايدار
-  مديريت ثبت اسناد و املاك
-  مديريت جهانگردي
-  مديريت اطلاعات
-  مديريت كتابخانه اي
-  مديريت اماكن متبركه مذهبي
- مديريت توليد و عمليات
-  مديريت تصميم گيري و سياستگذاري
-   ساير مباحث مرتبط با علوم مديريت نوين

برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي
-   برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگي
-  جامعه و فرهنگ شهري نوين
-   امنيت اجتماعي و توسعه نظم عمومي
-  برنامه ريزي و آمايش سرزمين

-  پژوهش علوم اجتماعي و فرهنگي
-  علوم ارتباطات اجتماعي و فرهنگي
-  مطالعات زنان و خانواده در جامعه
-  مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه
-   جمعيت شناسي
-  مددكاري اجتماعي
-  برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-  برنامه‌ريزي اداري
-   برنامه ريزي و مديريت توليد
-  برنامه ريزي طراحي و مديريت
-  برنامه ريزي گردشگري
-  مطالعات راهبردي فرهنگ
-  برنامه ريزي امور فرهنگي
-  زيست اخلاق اسلامي
- مطالعات جوانان
-  فلسفه تعليم و تربيت
-  مديريت راهبردي فرهنگ
-  تبلبغ و ارتباطات اجتماعي و فرهنگي
-  فرهنگ و ارتباطات اسلامي
- دانش اجتماعي مسلمين
-  ساير مباحث مرتبط با علوم اجتماعي و فرهنگي
 
محورهاي ويژه
-   نقش مديريت نوين در كاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي  جامعه
-   راهكارهاي كاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها
-   راههاي توسعه و ترويج علوم و فنون پايدار فرهنگي
-  راهكارهاي ضرورت توجه به فرهنگ و انديشه اسلامي در جامعه
-   ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌اي و آموزش در مباحث فرهنگي و اجتماعي
-  روش‌هاي آموزشي نوين در مباحث اجتماعي و فرهنگي
-  توسعه نظم عمومي در جامعه از طريق برنامه هاي فرهنگي
-   ارائه  الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي
-   ارائه راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار همه جانبه در بخش اجتماعي و فرهنگي
-   اهتمام ويژه به مباحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل در علوم مديريت نوين
-   نقش جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي در توسعه فرهنگ  عمومي
-  نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين مديريت
-  اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي
-  نقش سازنده فناوري هاي نوين در پيشبرد جامعه
-   ساير مباحث مرتبط

نظرات