هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

مديريت دانش، رويكرد نظام ‏مند خلق، دريافت، سازماندهي، دستيابي و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصميم‏ گيري، انعطاف ‏پذيري بيشتر، افزايش سود، كاهش بار كاري، افزايش بهره‏ وري، ايجاد فرصت‏ هاي جديد كسب و كار، كاهش هزينه، سهم بازار بيشتر و بهبود انگيزه كاركنان كمك مي‏كند. مديريت موثر دانش سازمانها را از زيان هاي ناشي از خاتمه ارتباط مديران و كاركنان با شركت حفظ نموده و گسترش مفاهيم كليدي را در سطح زير واحدهاي سازمان تسهيل مي نمايد. در شرايط كنوني بسياري از سازمانهاي فعال در عرصه داخلي جهت استفاده از مزيت هاي رقابتي حاصل از فرآيندهاي دانشي، به كشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.

دبيرخانه كنفرانس ملي مديريت دانش با توجه به چنين ديدگاهي و همچنين رسالت كنفرانس، كه ترويج مبحث مديريت دانش در كشور و ايجاد فرصتي براي تبادل انديشه‌ها و تجارب در اين حوزه گسترده و نوين مديريتي است، همچون سال­هاي پيشين، اقدام به بر‌گزاري «هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش»، نموده است.

 

محورهاي كنفرانس:

مديريت دانش و حوزه هاي سازماني
نقشه راه مديريت دانش 
مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
پياده سازي مديريت دانش و ساختارهاي سازماني
استراتژي سازمان و اجراي مديريت دانش 
مديريت تغيير مبتني بر مديريت دانش
يكپارچه سازي دانش در سازمان ها
استقرار و تركيب ساختارهاي دانشي
الگوبرداري از فعاليت هاي مديريت دانش
حافظه سازماني
مديريت دانش در چارت هاي سازماني
بازنمايي و استدلال دانشي
همكاري و ارتباطات در مديريت دانش 
مديران، مهندسين و كارگزاران دانش
مديريت دانش و ايجاد قابليت همكاري يكپارچه
زمينه هاي انساني و اجتماعي مديريت دانش 
مديريت دانش در ائتلاف هاي استراتژيك
مديريت دانش و يادگيري سازماني
مديريت دانش در تحول كسب و كار

سيستم ها، ابزارها و فنون مديريت دانش
سيستم هاي مديريت دانش: شروع، تحليل و طراحي
ابزارها و فنون مديريت دانش 
استانداردها و راهنماهاي مديريت دانش 
معماري سيستم هاي مديريت دانش
فن آوري هاي يكپارچه براي مديريت دانش پيشرفته
سيستم هاي مديريت اسناد و محتوا
كاربردهاي مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط
شناسايي نيازمندي هاي كاربران مديريت دانش
ابزارهاي كامپيوتري پشتيبان مديريت دانش 
برنامه هاي يادگيري سيستم ها در مديريت دانش 
سيستم هاي تجسمي دانش
برنامه هاي نوآورانه و مدرن در مديريت دانش 
كتابخانه ديجيتال و مديريت دانش
مراحل فناوري دانشي
سيستم هاي خبره و مديريت دانش
برنامه ها و ابزارهاي رايانش اجتماعي
پاد دانش، ويدئوكاست و ...
نزديك بيني در استفاده از ابزارهاي مديريت دانش

موضوعات و مفاهيم مديريت دانش 
مفاهيم و تئوري هاي مديريت دانش
مدل ها و چارچوب هاي مديريت دانش
روندها و تحولات مديرت دانش
اجزا و كاركردهاي مديريت دانش
چالش ها و راهكارهاي مديريت دانش
اهداف و استراتژي هاي مديريت دانش
استراتژي هاي دانشي
CSF ها و KPI ها در مديريت دانش
ابعاد فردي، اجتماعي و روانشناختي مديريت دانش 
ابعاد سازماني و فناورانه مديريت دانش 
خلق ارزش از طريق مديريت دانش
مديريت دانش و مزيت رقابتي
مديريت دانش و تصميم گيري
مدل هاي بلوغ مديريت دانش
بازانديشي مديريت دانش
هستي شناسي و بازنمايي دانش
انواع و فرم هاي دانش
حكمراني سازماني مديريت دانش

خلق و به اشتراك گذاري دانش
خلق و به اشتراك گذاري دانش
فرآيندهاي خلق و به اشتراك گذاري دانش
خلق، تسخير و تبديل دانش
اكتساب، تركيب و اعتبارسنجي دانش
تسخير و تسهيم دانش ضمني
نقشه هاي دانش
استخراج و پالايش دانش
يادگيري تجربي و يادگيري دو حلقه اي و مديريت دانش
پرورش فرهنگ به اشتراك گذاري دانش
داستان گويي، كافه هاي دانش و ...
استقرار و پشتيباني از محاوره داخلي
اكتشاف دانش
همكاري در توليد دانش
كانون هاي خبرگي
مدل هاي كسب و كار مشتق از مديريت دانش
مخازن دانش
نمايشگاه هاي دانش

ارزيابي و اندازه گيري مديريت دانش
استانداردها و مدل هاي ارزشگذاري دارايي هاي دانشي
ارزيابي شايستگي، مهارت و دانش
سنجه دهي در مديريت دانش
روش هاي اندازه گيري در سيستم هاي مديريت دانش 
ارزيابي سنجش دانش
انتقال دانش و پايش (مانيتورينگ) مديريتي
روش هاي طبقه بندي مديريت دانش
جايزه هاي مديريت دانش
بسترها و محصولات مبتني بر ارزيابي هاي دانش
ارزيابي هاي بعد از عمل و پس از پروژه
حسابرسي مبتني بر دانش
ترازنامه هاي دانش
الگوي گزارش سرمايه فكري
تجزيه و تحليل هاي حسابرسي دانش
اندازه گيري تأثير يادگيري
تيم حسابرسي دانش

مديريت دانش در عمل
انواع پروژه هاي مديريت دانش
مديريت دانش و مديريت پروژه
راهبردها و فرآيندهاي پياده سازي مديريت دانش
مديريت دانش در صنايع و بخش هاي مختلف
بهترين عملكردهاي مديريت دانش
شكست ها و چالش هاي مديريت دانش
مطالعات موردي مديريت دانش 
پشتيباني از پياده سازي و راهبردهاي مديريت دانش
چالش ها و راهكارهاي پياده سازي مديريت دانش 
مديريت دانشگران
مشاوره مديريت دانش
تعامل با رهبران دانشي
مديريت دانش و مديريت ريسك
مهارت ها و كارراهه هاي مديريت دانش
انتقال بين پروژه اي دانش
يادگيري بين پروژه اي در مديريت دانش

مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
مديريت دانش و هوش رقابتي
مديريت دانش و سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند
انبارهاي داده و هوشمندي كسب و كار
مديريت دانش و اداره كردن سرمايه هوشي
درك پيش زمينه ها در عمل
BPM و BPR با مديريت دانش
مديريت دانش و مزاياي رقابتي پايدار
مديريت دانش و تجزيه و تحليل كسب و كار
مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار همكارانه
تجزيه و تحليل و هوشمندي رسانه هاي اجتماعي
مديريت دانش و تجزيه و تحليل پيش بيني گرايانه

 جامعه و اقتصاد دانشي
اقتصاد دانشي و اقتصادهاي مبتني بر دانش
جامعه دانشي و جوامع مبتني بر دانش
خدمات دانشي در جامعه دانش بنيان
مديريت دانش در بخش دولتي
نقش مديريت دانش در توسعه و بهبود اقتصادي
مديريت دانش و اقتصادهاي باز
زيست بوم هاي دانشي
مديريت دانش و دولت الكترونيك
حقوق مؤلف و مسايل اخلاقي در اقتصاد دانشي
بازانديشي مكاتب در بستر اقتصاد دانشي
استفاده از شاخصهاي مديريت دانش در تغييرات اجتماعي
مديريت دانش فرامرزي و بين فرهنگي

مديريت دانش و نوآوري
مديريت دانش و تسهيل نوآوري
ارتباط دهي نوآوري و خلق دانش
ايجاد شبكه هاي نوآوري
نقش مديريت دانش در نوآوري درون سازماني
مديريت دانش در نوآوري هاي جهاني و همكارانه
بهينه سازي فرآيندهاي حل مسأله با مديريت دانش 
فضاي باز و مديريت دانش
نوآوري باز و مديريت دانش
بازارها و تشكل هاي نوآوري دانشي
ديدگاه هاي سبك وزن و سنگين وزن در مديريت دانش 
روش ها و فناوري هاي نوآورانه در مديريت دانش 
طوفان مغزي و نوآوري دانش

مديريت دانش، وب و كسب و كار الكترونيكي
مديريت دانش و كسب و كارهاي الكترونيك
ابزارها و برنامه هاي وب 2.0 و مديريت دانش 
سازمان سبك 2.0 و مديريت دانش
موتورهاي جستجو و ويكي در مديريت دانش 
وب كاوي، وب معنايي و مديريت دانش 
پايگاه داده رشته اي، بلاگ ها و جستجوي اجتماعي
اطلاعات مبتني بر نهاد و معنا
سيستم هاي مديريت محتواي وب
مديريت دانش رابطه اي
ارتباط داده باز براي كسب وكارهاي الكترونيك
كتابخانه هاي مجازي و ديجيتال در مديريت دانش 
رايانش سرويس گرا در مديريت دانش 
خدمات شبكه و وب در مديريت دانش 
ارتباطات داده اي متحرك در مديريت دانش 
فروم ها، وبلاگ ها و پورتال هاي دانشي


بزرگ داده ها و مديريت دانش 
وسيع داده ها، كلان داده ها و بزرگ داده ها در مديريت دانش 
برنامه ها و تحليل هاي مربوط به بزرگ داده ها
روش هاي الگوريتمي جديد در حوزه بزرگ داده ها
اسناد ساختاريافته و تحليل ترافيك محتوايي در مديريت دانش 
حجم، سرعت و تنوع در بزرگ داده ها
مدل سازي كلان و داده هاي الگو
خدمات بزرگ داده ها و شركت هاي پردازش گر
كاربرد بزرگ داده ها در شركت ها، دولت و جامعه
تجهيز بزرگ داده ها در مديريت دانش
جنبه هاي مديريتي و سازماني بزرگ داده ها
ابزارهاي پردازش بزرگ داده ها
بازنمايي (تجسم) بزرگ داده ها
مديريت و به اشتراك گذاري بزرگ داده ها
بزرگ داده و استخراج دانشي
بزرگ داده ها و رايانش ابري 

داده كاوي و پردازش داده در مديريت دانش 
روش ها و كاربردهاي داده كاوي در مديريت دانش 
نشانه شناسي سازماني
ديدگاه هاي دانش پردازش شده در مديريت دانش 
مهندسي مجدد دانش
پايگاه داده هاي ابري، نظير به نظير و موازي
پايگاه داده هاي موقت، فضايي، متحرك و چندرسانه اي
تركيب، تجسم و شبيه سازي دانشي
نگهداري و انتقال دانش
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري و مديريت دانش 
سازگاري، قابليت استفاده مجدد و كيفيت داده در مديريت دانش
كشف دانش از داده ها و متون
مديريت مباني دانشي ناهمگن 
داده كاوي در پايگاه داده هاي خبرگان، كتاب هاي راهنما و ...
تجزيه و تحليل جريان هاي دانش در سازمان
مدل سازي دانش 

حوزه هاي نوين در مديريت دانش 
دانش كاوي و مفهوم كاوي
هستي شناسي سازمان و مهندسي هستي شناسي
سيستم هاي چند عاملي در مديريت دانش
مديريت دانش درون سازماني
مديريت دانش تحت توليد مشترك دانشي
هم پايي پيش زمينه و بهترين عملكردها
به وجود آمدن بازارهاي دانش
راهكارها و فرآيندهاي يكپارچه سازي دانش
مبادلات دانش مشتري به مشتري
بازاريابي مبتني بر دانش
علوم پيچيدگي و ساخت گرايي
روندهاي آتي در مديريت دانش

امنيت در مديريت دانش 
مديريت دانش ايمن
بازيابي و امنيت اطلاعات
مجوزدهي، اطلاعات خصوصي و امنيت
كنترل همزماني و بازيابي
امنيت اطلاعات و حفاظت از دانش
تكنيك هاي امنيتي و مديريت دانش
امنيت سايبري مديريت دانش
تجهيزات نصب شده ايمن مديريت دانش
امنيت دانش منابع انساني
گزارش گيري مديريت دانش
معماري هاي ايمن در سيستم هاي مديريت دانش 
عدم قطعيت در سيستم هاي مبتني بر دانش

مديريت دانش و شبكه ها
نقشه دهي و تجزيه و تحليل شبكه هاي اجتماعي
رايانش اجتماعي و مديريت دانش
ساختار و ديناميك شبكه هاي دانش
رسانه هاي اجتماعي و مديريت دانش
فناوري و ابزارهاي مديريت دانش در شبكه هاي درون شركتي
نقش مديريت دانش در شبكه هاي درون سازماني
يكپارچگي اجتماعي و تجارت اجتماعي در مديريت دانش 
برنامه هاي كاربردي مرتبط با شبكه هاي دانش
ساخت شبكه هاي به اشتراك گذاري دانش
نقش فناوري اطلاعات در شبكه هاي تأثيرگذار دانش
شبكه هاي دانش و خوشه هاي دانشي
سيستم هاي ابزارجمعي در مديريت دانش

نظرات