همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

محورهاي اصلي همايش :

-تعاريف، مفاهيم، مولفه ها و ابعاد تشكيل دهنده هويت
-هويت ايراني- اسلامي و نقش آن در معماري و شهرسازي پايدار
-نمادها و المان هاي شهري و هويت ايراني- اسلامي
-تبلور هويت در سيما و منظر شهري
-ارزش هاي بومي و عناصر طبيعي و هويت شهر
-عوامل هويت بخش بافتهاي فرسوده و تاريخي شهر
-حفظ هويت شهري در بهسازي بافت هاي فرسوده
-بررسي و شناخت عناصر هويتي شهرهاي ايران
-تأثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
-فرهنگ، هويت و نقش آن در شكل دهي به كالبد معماري و شهرسازي
تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ و هويت شهري
-گردشگري، هويت شهري و ميراث فرهنگي
-شاخص هاي هويت بخشي در شهرهاي ﺟﺪﻳﺪ
-الگوهاي رفتاري و نقش آن در احياي هويت محيط شهر
-معماري مدرنيته و هويت شهري
-نقش هويت در آموزش طراحي معماري و شهرسازي
-انسان، هويت، معماري و شهرسازي 
-راهكارهاي ارتقاي هويت به وسيله معماري و شهرسازي
-هويت و حس تعلق مكاني در عرصه ها و فضاهاي عمومي و همگاني

محور آزاد : 
-ساير موضوعات و ايده هاي نوين در ارتباط با معماري و شهرسازي

نظرات