چهارمین همایش ملی زعفران

چهارمین همایش ملی زعفران

محورهاي همايش:

-به نژادي و به زراعي (به زراعي زعفران ، كاشت ، داشت ، برداشت ، فيزيولوژي و اكولوژي زعفران – به نژادي زعفران ، ژنتيك ، كشت بافت)
-فرآوري و صنايع تبديلي (بيوتكنولوژي ، نانوتكنولوژي ، بسته بندي و روشهاي خشك كردن زعفران ، فراوري آرايشي)
دستاوردهاي دارويي و درماني
-بازاريابي ، بازرگاني ، توسعه تجارت ، صادرات و كارآفريني

نظرات