اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران

اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران

محورهاي همايش:

مديريت منابع آب در شرايط كم ­آبي

- نقش تعدد مراكز تصميم­ گير و برنامه­ ريز در مديريت آب كشور
- بررسي جايگاه مديريت تقاضا محور در مديريت كم ­آبي
-اهميت تدوين الگوي مناسب كشت در مناطق خشك
-اهميت تدوين الگوي مناسب صنعت در مناطق خشك
-اهميت تدوين الگوي مناسب مصارف خانگي و فضاي سبز شهري در مناطق خشك
-طرح ­هاي عمراني و ظرفيت آبخوان­ هاي مناطق خشك
-بحران آب و انتقال درون حوزه ­اي و بين حوزه ­اي آن
-الگوهاي موفق مديريت منابع آب در ديگر كشورهاي كم ­آب
-مديريت كم­ آبي و آمايش سرزمين
-مقايسه مديريت­ هاي دولتي و خصوصي منابع آب
-شاخص­ هاي بهره ­وري آب از ديدگاه فيزيكي، اقتصادي، اشتغال
-شاخص ­هاي بين ­المللي بحران آب
-بحران آب و افزايش جمعيت
-بحران آب؛ رسانه ­ها و فرهنگ ­سازي  
 

كاربرد و مديريت آب­ هاي نامتعارف در مناطق خشك

-كاربرد و مديريت آب ­هاي شور در كشاورزي و فضاي سبز
-كاربرد و مديريت آب ­هاي شور در صنعت
-شوري ­زدايي و شيرين كردن آب­ هاي شور
-اهميت آبهاي ژرفي تجديدپذير در كشاورزي و صنعت
-سامانه­ هاي سطوح آبگير باران
-استفاه از آ­ب هاي عميق
-باروري ابرها و توليد آب 
 

خشكسالي و تغييرات آب و هوايي

-مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي
-اثرات زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خشكسالي
-اثرات و پيامدهاي خشك شدن تالاب ها و درياچه ها در مناطق خشك
-تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي
-نقش و جايگاه انجمن هاي مردم نهاد در كاهش اثرات تغيير اقليم
-تغيير اقليم و رسالت آموزش، ترويج و رسانه هاي عمومي
 

مديريت مصرف آب

-دانش بومي بهره برداري و مصرف آب
-آموزه هاي ديني و اسلامي در مصرف آب
-آموزش جامعه محلي در بهره برداري از منابع آب
-افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي
-افزايش راندمان مصرف آب در صنعت
-كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب
-بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار
-روش هاي سنتي بهره برداري از منابع آب با تأكيد بر قنات
-روش هاي نوين آبياري و كاهش هدر رفت آب
-ارائه الگوي سرانه مصرف آب
-اقتصاد آب در مناطق خشك
-بازيافت آب

بازيافت آب از فاضلاب‌هاي شهري و روستايي
-بازيافت آب از زهاب كشاورزي
-بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
-بازيافت آب و توسعه پايدار

تاب آوري و مديريت بحران آب

مديريت و انتقال بين حوضه اي آب

نظرات