کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست

کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

سياست‌هاي كلان ملي و منطقه‌اي در افق محيط زيست

-كلان در ارتباط با مسائل زيست محيطي شهرها
-سياست‌گذاري كلان در رابطه با مسائل و مخاطرات زيست محيطي در شهرهاي بزرگ ايران
-طرح مسائل و چالش‌هاي اساسي محيط زيست شهري در كلانشهرهاي ايران
-جايگاه و نقش ملاحظات زيست محيطي در طراحي شهرهاي جديد
-آلودگي‌هاي شهري، آلاينده‌ها و مسائل مرتبط به آن در شهرهاي نواحي مختلف ايران
-تحليل چالش‌هاي اخير آب و هوايي شهرها در نتيجه تغييرات اقليمي راهكارهاي كنترل آن
-مسائل زيست محيطي شهرك‌ها و سكونت‌گاههاي اقماري به طور مستقل و نيز تاثيرات آن بر كلانشهر مركز


تحليل مسائل جاري و عملكرد نهادهاي دست اندركار در حوزه‌ي محيط زيست شهرها

-نقش و عملكرد شهرداري‌ها در ارتباط با امور زيست محيطي و ارتقاء سطح كيفي زندگي شهري به همراه تحليل موارد مصداقي
-حمل و نقل درون شهري و تاثيرات آن بر كليه جنبه‌هاي زيست محيطي شهر
-ملاحظات زيست محيطي در طرح‌هاي توسعه شهري
-برنامه ها،سيستم‌ها و فناوري‌هاي نوين در عرصه محيط زيست شهري
-تحليل عناصر و برنامه‌هاي شهري از منظر تاثير آن بر آلودگي‌هاي شهري
-مسائل مرتبط به حوزه‌‎هاي ساخت و ساز و عمران عناصر شهري از منظر ملاحظات زيست محيطي
-مسائل مرتبط با بهره گيري از فضاي سبز در بافت‌هاي شهري
-HSE (ايمني بهداشت و محيط زيست) و حوزه‌هاي مختلف آن در ارتباط با كيفيت زندگي در شهرها

 

الگو هاي فرهنگي در ارتباط با مسائل زيست محيطي

-حقوق شهروندي از منظر مسائل زيست محيطي
-تحليل و نقد الگوهاي رفتاري شهروندان در رابطه با محيط زيست شهري
-تاثير و ارتباط متقابل عوامل زيست محيطي بر گروه‌هاي مختلف شهرنشينان
-قابليت‌هاي سنت فرهنگي و تاريخي شهرنشيني در ايران در رابطه با مسائل محيط زيست
-خدمات، چالش‌ها و قابليت‌هاي بخش خصوصي و تشكل‌هاي مردم نهاد در ارتباط با مسائل محيط زيست شهري

نظرات