دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

محورهاي همايش:

-مبدل هاي حرارتي
-لوله هاي حرارتي
-انرژي هاي تجديدپذير
-احتراق
-تهويه مطبوع
-توربين هاي حرارتي
-تبديل انرژي و ذخيره سازي
-ترموديناميك
-نرم افزارهاي مرتبط
-روش هاي افزايش انتقال حرارت
-مدلسازي و روش هاي آزمايشگاهي
-انتقال حرارت در نفت و گاز
-انتقال حرارت و محيط زيست
-جريان هاي دو و چند فازي
-نرم افزارهاي مرتبط مديريت انرژي، انرژي هاي تجديدپذير
-روش هاي اندازه گيري شاخص هاي سيال، حرارت و جرم
-روش هاي عددي ديناميك سيال، انتقال حرارت و جرم
-آموزش جريان سيال، انتقال حرارت و جرم
-جريان و انتقال حرارت سيالات غير يوني
-جريان سيال در صنايع
-اصول انتقال جرم
-محيط هاي متخلخل
-نفوذ مولكولي
-انتقال جرم بين فازي
-ضريب نفوذ گازها و مايعات
-برج هاي تقطير و استخراج
-فناوريهاي نوين و پديده هاي انتقال مومنتم، حرارت و جرم

نظرات