پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

محورهاي همايش:

-احتراق، كوره هاي صنعتي، مشعل ها، مبدل هاي حرارتي
-انرژي، مديريت انرژي، انرژي هاي تجديدپذير
-ايمني و بازرسي
-باتري ها و پيل هاي سوختي
-بيوشيمي و زيست فناوري
-پليمرها و مهندسي پليمريزاسيون
-خوردگي
-روانسازهاي صنعتي
-سنتز و توليد مواد شيميايي، دارويي
-سينتيك، كاتاليست، رآكتورهاي صنعتي
-شيمي سموم و آفت كش ها
-كاربرد نانو كاتاليست ها در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي
-فناوري هاي نوين و صنايع شيميايي
-فناوريهاي نوين در ذخيره سازي و انتقال نفت خام و گاز
-فناوريهاي نوين و جداسازي
-فناوريهاي نوين در اكتشاف، حفاري، استخراج و صيانت از مخازن هيدروكربوري
-فناوري هاي نوين در ذخيره سازي و انتقال نفت خام و گاز
-مدل سازي و شبيه سازي
-محيط زيست و توسعه پايدار
-نانو تكنولوژي
-نانو جاذبها و فناوري هاي جديد در صنايع نفت وگاز

نظرات