اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار

اهداف كنفرانس:

- شناسايي و معرفي قابليت هاي بالفعل در زمينه طراحي و توليد بسته بندي با رويكرد صادرات
- شناسايي راهكار هاي عملي در حوزه طراحي بسته بندي و صنايع دستي
- برقراري ارتباط بين متخصصين حوزه بسته بندي و توليد كنندگان صنايع دستي
- ترويج و فرهنگ سازي بسته بندي صنايع دستي
- معرفي نقش بسته بندي در صادرات صنايع دستي و صنعت گردشگري
- تمركز و توجه به طراحي و نوآوري در بسته بندي صنايع دستي

محورهاي بخش مقالات كنفرانس:
- محيط زيست و بسته بندي صنايع دستي
- خلاقيت و بسته بندي صنايع دستي
- بسته بندي صنايع دستي و صنعت چاپ
- هويت و بسته بندي صنايع دستي
- آينده و بسته بندي صنايع دستي
- بسته بندي صنايع دستي و برندينگ
- فضاي مجازي در بسته بندي صنايع دستي
- فن آوري هاي نوين در بسته بندي صنايع دستي
- طراحي پايداري و بسته بندي صنايع دستي
- كنترل كيفيت و بسته بندي صنايع دستي
- مواد و بسته بندي صنايع دستي
- بازاريابي و بسته بندي صنايع دستي
- مشتري مداري و بسته بندي صنايع دستي
- فرهنگ جامعه و بسته بندي صنايع دستي
- بسته بندي صنايع دستي و گرافيك
- بسته بندي، تبليغ و ترويج محصولات صنايع دستي


محورهاي بخش آثار كنفرانس: 
- طراحي بسته بندي محصولات صنايع دستي
- طراحي محصولات صنايع دستي با كاربري بسته بندي
- طراحي بسته بندي محصولات كشاورزي ملي جهت فروش و صادارت
- طراحي بسته بندي محصولات مواد غذايي سنتي جهت فروش و صادارت
- طراحي بسته بندي پوشاك ملي

نظرات