هشتمین اجلاس بین المللی سیاستگذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا

هشتمین اجلاس بین المللی سیاستگذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا

محورهاي كنفرانس:

 فهم و شناخت شهرهاي تاريخي
  منشور حفاظت، مرمت و احياء بافتهاي تاريخي در ايران و چالشهاي پيش رو
  ارزش شهرها و بافتهاي تاريخي
  شناخت و معرفي بناها و بافت هاي تاريخي با استفاده از فنون نوين
  مستند سازي در بافتهاي تاريخي
   مباني مداخله در بافتهاي سنتي
  آموزش و حفاظت

 حفاظت، مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي
 شناخت ابزارهاي كنترل و حفاظت شهرهاي تاريخي
 زيرساختهاي شهرهاي تاريخي ايران

حفاظت از طريق ابزارهاي سياسي و قانوني
 ظوابط مقررات و آئين نامههاي اجرايي مترصد بر مقوله حفاظت در بافتهاي تاريخي شهرهاي ايران
نقش مشاركت نهادها و سازمانهاي كشور در مقوله حفاظت
 ابزارهاي قانوني و مقوله حفاظت

حفاظت از طريق ابزارهاي اجتماعي
 مشاركت جويي مردمي به منظور حفاظت
 اقتصاد، معيشت و بافتهاي تاريخي
ساختار اجتماعي شهرهاي تاريخي ايران
 توانمندسازي و ايمن سازي اجتماعي شهرهاي تاريخي ايران

پديده مهاجرت و حفاظت از شهرهاي تاريخي
 پديده مهاجرت و علل آن در بافتهاي تاريخي كشور
تاثيرات مهاجرت به بافتهاي تاريخي در حفاظت
 تاثيرات مهاجرت از بافتهاي تاريخي در حفاظت

 توسعه و حفاظت در بافتهاي تاريخي
 توسعه ميان افزا و حفاظت
 توسعه پايدار و حفاظت
 تجارب جهاني در باب توسعه و حفاظت در بافتهاي تاريخي

 توريسم و حفاظت
ساختار اجتماعي شهرهاي تاريخي در ايران و نقش آنها در توريسم
 توريسم و مقوله آثار، شواهد معماري شهرسازي در ايران

 همجواري و اتحاد شهر جديد و قديم
 شهر پايدار امروزين در آشتي و همجواري شهر تاريخي
 هويت در شهرهاي جديد
 هويت و جهانگردي و مزمون آن در يك كشور اسلامي
ساختارهاي مترصد بر شهرهاي تاريخي ايران و شواهد آن در دوران اسلامي

نظرات